نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ،ایران

2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،

3 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/thdad.2023.538956.1955

چکیده

تثبیت امنیت قضایی و تضمین حقوق شهروندی در گرو شناخت پدیده مجرمانه و ارائه شیوه های پسندیده و کاربردی جهت کنترل و کاهش آثار جرم است، از این رو در یک نظام حقوقی مطلوب همواره پیشگیری از وقوع جرم نسبت به برخوردهای کیفری پس از وقوع آن از اهمیت بالاتری برخوردار است، و بالطبع هرچه اهمیت و آثار ارتکاب جرمی بیشتر باشد به تناسب اهمیت پیشگیری از آن جرم نیز افزایش می یابد. امروزه جرایم علیه انفال از جمله معضلات عمده ی سیاست جنایی کشور می باشد که در عمل نیز موجب تورم پرونده ها در محاکم قضایی کشور گشته است. از یک سو، بررسی ها نشان می دهد که احتمال وقوع جرایم علیه انفال در املاکی که تثبیت نشده بیشتر است، و از سویی دیگر، وضعیت موجود ثبت اراضی ملی و املاک دولتی مطلوب نبوده و در مورد تعداد محدودی از املاک دولتی طرح کاداستر انجام گردیده است، همچنین بانک املاک جامع در این رابطه وجود ندارد و همین امر سبب گشته تا مهار کردن کلیه روش های این جرایم با مشکل جدی مواجه گردد، در نتیجه برای مقابله ریشه ای با جرایم مربوط به انفال در گام نخست می بایست مالکیت دولت را تثبیت نمود. طرح کاداستر با قابلیت ترسیم اراضی و املاک تحت مالکیت خصوصی اشخاص، تثبیت میزان منابع طبیعی کشور و همچنین اندازه گیری اراضی مورد وقف، نقش بسزایی در پیشگیری از جرایم علیه انفال ایفا می کند، چرا که استخراج چنین اطلاعاتی موجب مدیریت بهتر در عرصه اقتصاد کشور و بهینه سازی در برنامه ریزی ها ، سیاست گذاری های کلان مدیریت و نظارت بهتر بر دارایی های غیرمنقول کشور خواهد شد. بر همین اساس و با توجه به تجربیات عملی ، نوشتار پیش رو به کارکردهای پیشگیرانه طرح کاداستر در جرایم علیه انفال می پردازد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of the cadastre in preventing crimes against Public properties( Anfal)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasanzadeh 1
  • . Ali Najafi Tavana, 2
  • Houshang Shambayati 3

1 PhD student in Criminal Law and Criminology ,Department of Criminal Law and Criminology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Establishing judicial security and guaranteeing civil rights depends on recognizing the criminal phenomenon and providing good and practical methods to control and reduce the effects of crime, so in a favorable legal system, prevention of crime is always important compared to criminal proceedings after its occurrence. It is higher, and of course, the greater the importance and effects of a crime, the greater the importance of preventing that crime. Today, crimes against Public properties( Anfal) ) are among the major problems of the country's criminal policy, which in practice has caused the inflation of cases in the country's courts. On the one hand, studies show that crimes against Public properties( Anfal) are more likely to occur on unregistered properties, and on the other hand, the current state of registration of national lands and state properties is not favorable and a cadastral plan has been implemented for a limited number of state properties. There is also no comprehensive real estate bank in this regard, and this has led to serious problems in curbing all methods of these crimes, so in order to tackle the Public properties( Anfal) ) -related crimes in the first place, government ownership must be established. Appeared. The cadastral plan with the ability to map privately owned lands and properties, stabilize the country's natural resources and also measure endowed lands, plays an important role in preventing crimes against Public properties( Anfal) , because the extraction of such information leads to better management of the country's economy. And optimization in planning, macro policies, management and better monitoring of the country's real estate. Accordingly, and with regard to practical experience, the present article deals with the preventive functions of the cadastral plan in crimes against Public properties( Anfal)

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Public properties( Anfal) "
  • "Cadastre Plan"
  • "Crime Prevention"
  • "National Lands and Natural Resources"
منابع:
الف( فارسی
آدابی، حمیدرضا، حقوق ثبت تخصصی، تهران، انتشارات جنگل، چاپ ششم
، 1393
بایاری، عبدالرضا و مقیمی، محمدرضا، مجله کارآگاه شماره 11 ، بسترهای زمین
خواری و روش های مقابله با آن، 1389
پورکمال، محمد، مقدمه ای بر شناخت کاداستر و کاربردهای آن، مرکز اطلاعات
جغرافیایی شهر تهران، 1389
تفکریان، محمود، حقوق ثبت اسناد، تهران، نگاه بینه، چاپ سوم، 1386
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج
دانش، 1388 ،
جهرمی، احسان، کاداستر و جایگاه آن در توسعه پایدار، فصلنامه گزارش
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس، سال چهاردهم، تابستان 1384
حبیبی، محمد حسن، نجارزاده هنجنی، مجید، ملاک تمییز انفال و نسبت آن
با سایر عناوین مالکیت عمومی، حقوق خصوصی، سال ششم، شماره پانزده، 1388
حمیتی واقف، احمد علی، حقوق ثب ت، تهران، انتشارات دانش نگار، چاپ
دوم، 1384
داداشی ، محمدرضا، رساله کارشناسی ارشد، کاداستر و تأثیر آن بر کاهش
دعاوی ، دانشگاه تهران، 1391
رضاپناه ، محسن، نقد و بررسی جرایم ثبتی ، انتشارات جنگل، 1392
روستایی ، مجتبی ، مقدمه ای بر کاربرد GIS در تهیه کاداستر شهری و جایگاه
آن در ایران، دانشگاه شمال ، اولین کنفرانس GIS شهری، 1385
شمس ، احمد، نظام حقوقی اراضی ملی شده، نشر دادگستر، چاپ ششم،
1394
شهری ، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، انتشارات جهاد کشاورزی،
تهران، چاپ سی و ششم، 1391
صبوری پور، مهدی، جرایم ثبتی و پیشگیری از آن در ایران، کمیسیونپیشگیری از جرم، مرکز مطالعات توسعه قضایی، تهران، 1394
طیبی توکل، حسن، نظام حقوقی و چارچوب های انتقال اموال غیرمنقول
دولتی، تهران، انتشارات جنگل، 1395
طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، دارالکتب الاسلامیه، 1370
عباسی داکانی ، خسرو، حقوق ثبت اسناد، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول،
1386
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، جلد چهارم، چاپ اول، تهران، انتشارات
امیر کبیر، 1383 .
فرامرزپور ، قادر، آثار اجرایی شدن طرح کاداستر بر روابط حقوق اشخاص،
ماهنامه کانون، شماره 107 – 1391
کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت، چاپ ششم،
تهران، نشر میزان، 1382
مجاهد ، افشین، تحولات کاداستر قبل از انقلاب تا بعد از انقلاب و تاثیر آن
در بهداشت حقوقی، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد
اسلامی واحد تفت، 1394 .
مسگری ، محمدسعدی، جایگاه و نقش کاداستر، تولید نقشه های کاداستر
و پایگاه داده های حقوقی، در عملیات مربوط به ثبت اسناد و املاک تهران، مجله
توسعه، شماره 24 – 1390
مسگری ، محمدسعدی، جایگاه و نقش کاداستر، تولید نقشه های کاداستر و
پایگاه داده های حقوقی در عملیات مربوط به ثبت اسناد و املاک، 1391
مشهدی ، علی، حقوق کاداستر، انتشارات خرسندی، چاپ اول، 1395
مفید، محمد بن نعمان، المقنعه فی الاصول و الفروع، دفتر انتشارات اسلامی،
1367
موسوی خمینی، سید روح الله، تحریرالوسیله، ترجمه علی اسلامی، چاپ اول،
دفتر انتشارات اسلامی، 1367
مهرزاد ، مهران، کاداستر، تهران، انتشارات جنگل، جاودانه، چاپ اول، 1392
میرزایی ، علیرضا، حقوق ثبت کاربردی، تهران، انتشارات بهنامی، چاپ دوم،1385
نجفی توانا ، علی، جریم شناسی، انتشارات آموزش و سنجش، چاپ شانزدهم،
سال 1392
نجفی توانا ، علی، راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه با مفاسد
اقتصادی در حوزه ثبتی، مجله کانون، 1384
نگارستانی، رضا، کاداستر و نقش آن در کاهش دعاوی ملکی ،پایان نامه دوره
کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1398
یاوری ، نجمه، زمین ، تعاریف ، قوانین ، سیاست ها ، آسیب شناسی ، زمین
خواری و قیمت ه ا، گزارش دفتر پژوهش های مجلس ، دفتر مطالعات زیربنایی )گروه
اسکان(
یراقی ، مینا، نقش کاداستر در پیشگیری از جرایم ثبت املاک در ایران، پایان
نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه آزاد واحد تفت ،
.1394
ب( انگلیسی
Angus leppan“ economic costs and benefits of land Information ”FIG
congress sofia1983 ,
Clarke , R , V .Situational crime prevention , In Michael Tonry and
David p .Farrington( eds , )Building a Safer Society : Strategic Approaches
to Crime Prevention , Crime and Justice , VOL , 19 .Chicago
,IL : University of Chicago Press1995 ,
Henssen , J.L.G ”, Land registration ”Cadastre Press , ITC lectere1997 ,
Petrie , Gordon“ , digital photo ghrammetric system ITC Jnral1997 ,
Simpson.s.r“ Land lawand registration Cambridge university Press,
1976
White ,Rob and grand Pink )2016( Collaboration in Combating Environmental
Crime ,Making in matter in the Book :Environmental Crime