نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران .

2 استادیار ، گروه حقوق، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران .

3 استادیار ، گروه حقوق عمومی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

10.22034/thdad.2023.554886.2189

چکیده

یکی از مهمترین حوزه‌های خط‌مشی‌گذاری دولتی، حوزه سلامت است که با برقراری ثبات اقتصادی درسایه صلح و مردم سالاری ، تحقق حق برسلامت از سوی دولت‌ها میسر خواهد شد. بسترسازی درجهت رسیدن به سلامت مطلوب همه شهروندان از اهداف اساسی دولت هاست که با افزایش در آمد سرانه نمود پیدا می کند . هدف از این پژوهش، شناسایی موانع ، محدودیت‌ها و چالشهای اقتصادی فرا روی حق بر سلامت در ایران و نظام بین الملل است .
در این پژوهش از روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به تبیین موانع و محدودیت‌های اقتصادی حق بر سلامت در ایران و نظام بین الملل پرداخته شده است.
نتایج پژوهش حاکی از آن است که عدم برقراری عدالت اقتصادی به دلیل توزیع ناعادلانه ثروت، ضعف در شناسایی توده‌ها با وضعیت اقتصادی متفاوت، سهم نامطلوب مردم از هزینه‌های سلامت، دسترسی تحدید شده اقشار کم در آمد و فقیر جامعه ایران به خدمات سلامت، محدودیت دستگاههای متولی امور حمایتی در خصوص خدمات درمانی از جمله مهمترین موانع و چالشهای اقتصادی فراروی نظام سلامت کشور می‌باشد.
قرارگرفتن جامعه درمسیر رشدو توسعه ، مرهون نظم عمومی است و این انسجام و انتظام با فراهم شدن زمینه ها و زیرساختارهای لازم و کافی از طریق تحول و دگرگونی های اساسی در حوزه های مختلف جلوه گر می شود .با توجه به کاستی‌های موجود در نظام خدمات سلامت کشور، اصلاح سیاست‌های کلان و خط مشی گذاری‌های صحیح در حوزه سلامت، برای ارتقای سلامت همه شهروندان لازم و ضروری بنظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Economic barriers and restrictions on the right to health in Iran and the international system

نویسندگان [English]

  • Jamileh Jafarian Asl 1
  • Ali Hajipour Kondroud 2
  • Aَrkan Sharifi 3

1 PhD Student, Department of Law, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Law, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Law, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.

چکیده [English]

One of the most important areas of government policy-making is the field of health, which will enable the realization of the right to health by governments by establishing economic stability in the shadow of peace and democracy. Laying the groundwork for achieving the desired health of all citizens is one of the main goals of governments, which is reflected in the increase in per capita income. The purpose of this study is to identify the barriers, constraints and economic challenges to the right to health in Iran and the international system.
In this research, descriptive-analytical method and using library resources to explain the economic barriers and limitations of the right to health in Iran and the international system.
The results indicate that the lack of economic justice due to unfair distribution of wealth, poor identification of the masses with different economic status, undesirable share of people in health expenditures, limited access to low-income and poor Iranian society to health services, limited facilities The custodian of supportive affairs regarding health services is one of the most important obstacles and economic challenges facing the country's health system.
The position of the society on the path of growth and development is due to public order, and this cohesion and order is manifested by providing the necessary and sufficient grounds and infrastructure through fundamental changes and transformations in various fields. Due to the shortcomings in the health service system. The country, the reform of macro policies and correct policies in the field of health, is necessary to improve the health of all citizens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The right to health
  • economic justice
  • the international system
  • economic barriers
  • economic growth and development