نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.22034/thdad.2023.533445.1849

چکیده

چکیده
طبق اصل نوزده و بیستم قانون اساسی، همه افراد اعم از زن و مرد به طور یکسان تابع حقوق کیفری هستند و معیار دوگانه ای بر اساس جنسیت وجود ندارد. لیکن اگرچه زن و مرد به این دلیل که هردو انسان هستند، از حقوق مساوی برخوردارند اما آن‌چه که از قوانین و مقررات کیفری برمی آید نشان دهنده وجود تمایز و تفاوت بین آن‌ها از لحاظ حقوق و تکالیف می باشد.
نکته مهمتر اینکه در خصوص تعیین مجازات مجرمینی که دارای اختلال هرمافرودیسم هستند هیچگونه سابقه قانون گذاری راجع به ارتکاب جرایم در قوانین جزایی ایران چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی وجود ندارد.
در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و رویکردی کاربردی و با بررسی قوانین شکلی و ماهوی، آثار هرمافرودیسم بر تحقق جرایم جنسی، نحوه برخورد محاکم کیفری با اطفال هرمافرودیت و اجرای حکم نسبت به آنان، با توجه به ویژگی خاص این افراد و تفاوت سن مسئولیت کیفری در دختر و پسر مورد بررسی قرار گرفت. آنچه در نتیجه حاصل گردید این بود که جنسیت در وقوع برخی از جرایم نقش اساسی داشته و در مواردی که طفلی جنسیتی ندارد یا دارای دو جنس است قانونگذار تکلیفی را مشخص نکرده است. همچنین در رسیدگی های قضایی و اجرای حکم، رویکرد افتراقی ای وجود ندارد در حالیکه با توجه به وضعیت خاص جسمی و روانی ایشان، این رویکرد در رسیدگی و اجرای حکم نسبت به این افراد امری ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The impact of hermaphroditism on the occurrence of sex crimes, of children and adolescents in the light of judicial proceedings, and enforcement of sentence

نویسندگان [English]

  • Zahra Kiani Harchegani 1
  • Tahmoores Bashiriyeh 2

1 MA Student in Juvenile Criminal Justice, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor and Faculty Member at the Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba’i University, Tehran Iran

چکیده [English]

Abstract
According to Articles Nineteen and Twenty of the Iranian Constitution, all individuals, including men and women, are equally subject to criminal laws, and gender makes no dual standard. However, although both men and women have equal rights as they are human beings, what comes from criminal laws and regulations indicates the distinction between them in terms of rights and duties.
Another noteworthy issue is that, neither before nor after the Islamic Revolution, no law has ever been passed in the Iran’s criminal laws regarding the punishment of perpetrators with a hermaphroditism disorder.
In the present paper, the impacts of hermaphroditism on the realization of sex crimes, the treatment of criminal cases of hermaphrodite children and the execution of their sentence are investigated given the specific characteristics of these individuals and the gender difference of age responsibility for criminal cases. In this vein, there were used descriptive-analytical method and applied approach and the substantive and procedural laws were reviewed. The results indicated that gender plays a key role in the occurrence of some crimes and, in cases where there is no gender for the child; the legislator has not specified any rule. There is also no differentiated approach to judicial review and enforcement, whereas, given their specific physical and psychological status, this approach is essential in reviewing and enforcing sentences against these individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hermaphrodite
  • sex crimes
  • children and adolescents
  • criminal reviews
  • execution of sentences
منابع
الف( داخلی
کتاب ها
امین، شادی ) 1394 (. جنسیت x تجربه زیست همجنس گرایان و ترنس
جندرها در ایران. ناشران: شش رنگ و عدالت برای ایران
خمینی، روح اله ) 1392 ( تحریرالوسیله، جلددوم، موسسه تنظیم و نشر آثار
امام خمینی »ره »
دلیر، محسن ) 1387 (. تغییر جنسیت آری یا نه؟. قم: انتشارات آثار امین
زراعت، عباس ) 1392 (. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی، جلد اول.
تهران: گروه انتشاراتی ققنوس
شامبیاتی، هوشنگ ) 1397 (. حقوق کیفری اختصاصی: جرایم علیه
اشخاص. انتشارات مجد
شهری، غلام رضا، خرازی، صمد، افتاده، غلام حسین، اسدالهی، حسن ) 1377 (
مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه درمسائل کیفری، تهران،
روزنامه رسمی، چاپ دوم،
محمدی، ابوالحسن ) 1387 (. حقوق کیفری اسلام. مرکز نشر دانشگاهی
مرعشی، آی تاله سید حسن ) 1365 (. شرح قانون حدود و قصاص. نشر وزارت
دادگستری، اداره کل آموزش
نجفی، محمدحسن ) 1387 (. جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام.
دارالکتب الاسلامیه
ولیدی، محمدصالح ) 1394 (. حقوق جزای اختصاصی )جرایم علیه عفت و
اخلاق عمومی و تکالیف خانوادگی( )چاپ اول(. تهران: انتشارات امیرکبیر
مقالات
فولادی، محمدرضا، یزدان پناه، مجتبی. بررسی تأثیر اختلالات جنسیتی
در مسئولیت کیفری مرتکبین جرایم جنسی حدی، مجله الکترونیکی مجد.
بازیابی شده در آذرماه 1393
میرخانی، عزت السادات، محمدتقی زاده، مهدیه. مبانی فقهی و حقوقی جواز
تغییر جنسیت، فصلنامه فقه پزشکی. شماره 9 و 10 ، زمستان 1390 و بهار 1391 .
پایان نامه ها
جعفر یپور، مرضیه ) 1390 (. تأثیر جنسیت در رسیدگی های کیفری. پایان
نامه کارشناسی ارشد جزا و جر مشناسی. دانشگاه شهید بهشتی
جهانگیرپور، مهرنوش ) 1395 (. تجربه طردشدگی و شیوه های مواجهه با
آن در میان تراجنسی های ایرانی. پایان نامه کارشناسی ارشد جزا و جر مشناسی.
دانشگاه علامه طباطبایی