نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.22034/thdad.2023.551977.2147

چکیده

چکیده:
تئوری ذینفعان که برای نخستین بار در سال 1984 میلادی مطرح گردید ، بیان کننده ی این مهم است که شرکت دارای روابط گسترده ای با طیف وسیعی از اشخاص و گروه هایی است که در فعالیت شرکت سهمی دارند و شرکت نیز با اعمال و تصمیمات خود این گروه و اشخاص را تحت تأثیر قرار می دهد ، از همین رو توجه ویژه شرکت به این اشخاص و گروه ها ، در موفقیت و پیشرفت شرکت بسیار اثرگذار است.حال در میان تمامی اشخاص و گروه های ذینفع، کارکنان شرکت های تجاری از اهمیت ویژه ای برخودار هستند. مبنای چنین ادعایی آن است که کارکنان، نیروی انسانی و شکل دهنده ی بخش اجرایی شرکت هستند و چرخ تولید کالا و یا ارائه خدمات را در شرکت های تجاری به گردش در می آورند. حمایت شرکتهای تجاری از کارکنان به عنوان ذینفع اولاً به صورت مستقیم سبب بهبود عملکرد کارکنان خواهد شد و بهبود عملکرد کارکنان نیز مساوی با بهبود عملکرد شرکتهای تجاری و در نهایت دستیابی آن به سود، منفعت و رفاه در بلند مدت خواهد بود. ثانیاً سبب حفظ حقوق، منافع، مصالح کارکنان و تامین امنیت شغلی آنان می گردد. در پژوهش پیش رو که به روش کتابخانه ای گردآوری شده است ابتداً کارکنان را به عنوان ذینفع شرکت های تجاری مورد شناسایی قرار داده و در ادامه مبانی شناسایی و راهکارهای حمایت از آنان را به عنوان ذینفع مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Principles of Identifying and Strategies to Protect Employees as Stakeholders in Commercial Companies.

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Bazoukar 1
  • Abbas Toosi 2

1 Master in Private Law, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract:
Stakeholders theory, first proposed in 1984, states that the company has a wide range of relationships with a wide range of individuals and groups who participate in the activities of the company, and the company, through its actions and decisions , affects groups and individuals. Therefore, the company's special attention to these individuals and groups is very effective in the success and development of the company. Now, among all the individuals and groups of stakeholders, the employees of commercial companies are of special importance. The reason for this claim is that employees form the executive section of the company make the wheel of production and services roll in commercial companies. Firstly the company's support for employees will directly cause the improvement of the performance of employees and improving the performance of employees will be equal to improving the performance of companies and ultimately achieving profit, benefit and welfare in the long period of time. Secondly, it will protect the rights and interests of employees and ensure their job security. In the present research , which has been collected through the library method, we will first identify the employees as the stakeholders of commercial companies and then we will analyze the principles identify and support solutions them as the stakeholders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercial company
  • Employees
  • stakeholder
  • Stakeholders theory
  • Protect
  • Principles
منابع و مآخذ
منابع فارسی
الف-کتب
طوسی ، عباس ) 1393 ( ، تحلیل اقتصادی حقوق شرکت ه ا،تهران:انتشارات
گنج دانش ، چاپ اول.
عراقی ، سید عزت الله ) 1356 ( ، حقوق کا ر، تهران:انتشارات دانشگاه ملی ایران.
هاشمی ، سید محمد ) 1396 ( ، حقوق کا ر، تهران:نشر میزان ، چاپ اول.
هاشمی ، سید محمد ) 1387 ( ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایرا ن،
تهران:نشر میزان ، جلد 1
ب-مقالات
باقری ، محمود و صادقی ندوشن ، مهرداد ) 1395 (، تئوری ذینفعان در حقوق
شرکتها ، فصلنامه قضاو ت:شماره 87 .
باقری ، محمود و صادقی ندوشن ، مهرداد ) 1395 ( ، تعارض منافع ذینفعان و
راهکارهای حل آن : فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیق ی، 20 ) 3( ، 136 - 163
حساس یگانه ، یحیی ) 1384 ( ، مبانی نظری حاکمیت شرکتی ، مجله حسابداری
، 20 ) 168 (.
شکراللهی ، سمانه و پرستش ، رضا ) 1390 ( ، امنیت شغلی کارگران و جایگاه
آن در حقوق ایرا ن،پژوهشنامه حقوقی ، سال دوم ، شماره اول ، ص 75 - 95
عیسایی تفرشی ، محمد و یحیی پور ، جمشید ) 1392 ( ، تئوری ذینفعان با رویکرد
مقررات شرکت های سهامی ، فصلنامه بورس اوراق بهادار ، 6) 23 ( ، 139 - 167
نوروزی ، محمد ) 1397 ( ، تأملی بر رابطه شرکتهای تجاری و ذینفعان آنها ،
فصلنامه تحقیقات حقوقی ، شماره 82 ، ص 333 - 363 .
نجفی ، مهدی و لطفی ، فروزان ) 1397 ( ، آسیب شناسی امنیت شغلی و استخدامی
در نظام حقوقی ایران ، فصلنامه علمی-حقوقی قانون یار ، 2 ) 8( ، ص 9- 29
هریسی نژاد ، کمال الدین ، جنگجوی ، فرزاد و لطفی عزیز ، اکبر ) 1393 ( ، مروری
بر تضمینات کار اجباری در قوانین موضوعه ایران و اساسنامه سازمان بین المللی کار ،اهنامه اجتماعی ، اقتصادی ، علمی و فرهنگی کار و جامع ه، شماره 175 ، 56 -
66
ج-پایان نامه
طوسی ، عباس ) 1391 ( ، رساله دکتری : تحلیل اقتصادی حقوق شرکت ه ا،
دانشگاه شهید بهشتی.
صادقی ندوشن ، مهرداد ) 1390 ( پایان نامه : اعمال تئوری ذینفعان بر ساختار
شرکتی شرکتهای بیمه و بان ک، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری