نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/thdad.2024.553840.2173

چکیده

اساسی‌سازی‌ حقوق ‌بنیادین‌کار در گرو تعیین استاندارد‌ها و هنجارهای بین المللی کار،‌‌صیانت تقنینی و درج آن در قوانین اساسی و عادی کشورها و صیانت‌‌قضایی از حقوق اساسی کار از طریق رویه سازی قضائی است، پرسش اصلی اینکه نقش سازمان بین‌المللی کار و دیوان عدالت اداری در ایران در انجام فرآیند اساسی‌سازی حقوق بنیادین کار و در پی آن صیانت از این هنجارهای بنیادین چگونه می‌باشد، در این مقاله با بهره‌گیری از روش توصیفی و تحلیلی، رویه عملی سازمان بین المللی کار و دیوان عدالت اداری در صیانت ازهنجارهای بنیادین کار و ورود آنها به نظم حقوقی و چالش‌های موجود، بررسی نقد و تحلیل شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سازمان بین المللی کار از سویی استانداردهای بین المللی کار را ارائه می‌دهد و از سوی دیگر بر تصویب و اجرای این هنجار‌ها در نظم حقوقی کشورها نظارت می کند و به سمت اتحاد نظم حقوقی دنیا و قانون اساسی جهانی کار گام برمی‌دارد، در ایران دیوان عدالت اداری با نظارت شبه تقنینی و قضایی موجبات ورود هنجارهای اساسی به نظم حقوقی را فـراهم مـی‌آورد و درجهت فرآینــد اساسی‌سازی ماهوی حقوق بنیادین کار گام بر می‌دارد اما با چالش هایی مواجه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Constitutionalization of fundamental labour rights in the procedure of the International Labour Organization and the Administrative Court of Justice

نویسندگان [English]

  • Firooz Aslani 1
  • Mohsen Khoshnevisan 2

1 Associate Prof, Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

2 2- Ph.D. Student in Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The protection of fundamental labour rights depends on the determination of international labour standards and norms and its inclusion in the constitutions and ordinary Rules of countries and Legislative and judicial protection of fundamental labour rights.The main question,what is the role of the International Labour Organization and the Administrative Court of Justice Iran in the process of constitutionalization the fundamental rights of labour and subsequently protecting these fundamental norms?In this article,using the descriptive and analytical method,the practical procedure of the International Labour Organization and the Administrative Court of Justice in protecting the fundamental norms of labour and entering them in the existing legal order and challenges are reviewed and analyzed.The results of the research indicate that the International Labour Organization on the one hand provides international labour standards and on the other hand monitors the adoption and implementation of these norms in the legal order of countries and moves towards the unification of world legal order and the global labour constitution.In Iran,The Administrative Court of Justice,with its quasi-legislative and judicial oversight,is bringing the basic norms into the legal order and is moving towards the process of Substantive constitutionalization of Fundamental labour rights,but it is facing challenges

کلیدواژه‌ها [English]

  • constitutionalization
  • Fundamental Rights of Labour
  • Constitutional Court
  • Court of Administrative Justice
فهرست منابع
فارسی(
الف.کتاب
سازمان بین المللی کار) 1392 (، مقاوله نامه های بی نالمللی کار، ترجمه محمد
رضا سپهری و همکاران، موسسه کار و تامین اجتماعی.
معاونت حقوقی،پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری) 1397 (، مجموعه
موضوعی آرای ابطالی در حوزه کار، بیمه و تامین اجتماعی) 1396 1361 (، تهران:
انتشارات قوه قضائیه.
معاونت حقوقی،پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری) 1397 (، مجموعه
موضوعی آرای وحدت رویه در حوزه کار، بیمه و تامین اجتماعی) 1396 1361 (،
تهران: انتشارات قوه قضائیه.
ب.مقالات
آقایی طوق، مسلم ) « ،)1397 تأملی در خصوص اثر ابطال مقررات مغایر با قانون ،»
مطالعات حقوق عمومی، شماره 2، ص 339 - 356 .
آقایی طوق، مسلم ) « ،)1398 نظارت قضایی بر عدم وضع مقررات در ایران در
پرتو حقوق اداری تطبیقی »، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 49 ، شمارۀ 3،
ص 657 - 674 .
امامی، محمد و شاکری، حمید ) « ،)1396 دیوان عدالت اداری و پاسداری از قانون
اساسی »، فصلنامه جستارهای حقوق عمومی، سال اول، شماره اول، ص 63 - 89 .
پروانه، تیلا ) « ،)1383 تفسیر قضائی قانون اساسی در رویه دیوان عدالت اداری ،»
پژوهش های حقوقی، شماره 5، ص 51 - 72 .
تقی زاده، جواد) « ،)1386 مسئله اساسی سازی نظم حقوقی »، پژوهش های
حقوقی، سال ششم، شماره 11 ، ص 129 - 162 .
جلالی، محمد، سعیدی روشن، حمیده) « ،)1395 نقش دیوان عدالت اداری در
صیانت از قانون اساسی »، مجله حقوقی دادگستری، شماره 94 ، ص 121 - 146 .
رستمی ولی، اکبری احسان ) « ،)1399 جستاری در آسی بشناسی حقوقی نظام دادرسی کار در ایران »، مطالعات حقوق عمومی، دوره 50 ، شماره 1، ص 79 - 98 .
رستمی ولی ) « ،)1396 حقوق بنیادین کار در مقاول هنام ههای سازمان بین المللی
کار و نظام حقوقی ایران »، کارو جامعه، شماره 213 ، ص 26 - 40 .
عراقی، سید عزت الله ) « ،)1384 الحاق به مقاوله نام ههای حقوق بنیادین کار ،»
کار و جامعه، شماره 67 و 68 ، ص 2- 6.
فاورو، لوئی، ترجمه تقی زاده، جواد ) « ،)1385 اساسی سازی حقوق فرانسه ،»
حقوق اساسی، سال چهارم، شماره 6 و 7، ص 267 - 287 .
فلاح زاده علی محمد، ابریشمی راد، محمدامین ) « ،)1393 سنجش سازوکار برتر
نظارت بر مقررات دولتی در ایران؛ نقدی بر نظارت موازی رئیس مجلس و دیوان عدالت
اداری بر مقررات دولتی »، دانش حقوق عمومی، سال سوم، شماره 9، ص 111 - 130 .
کدخدایی، عباسعلی و ویژه، محمدرضا ) « ،)1388 شورای نگهبان و دعاوی
مربوط به ابطال تصمیمات دولتی خلاف قانون اساسی »، مندرج در مجموعه مقالات
همایش دیوان عدالت اداری، صلاحیت قضایی و دادرسی اداری، تهران: انتشارات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، شماره 1، ص 45 - 55 .
مشهدی، علی ) « ،)1393 اساس یساز یماهوی حق بر محیط زیست در حقوق
ایران و فرانسه، مطالعات حقوق تطبیقی»، دوره 5، شماره 2، ص 559 - 580 .
معتمدنژاد، رؤیا ) « ،)1387 کنترل مطابقت قواعد حقوقی مادون با قواعد حقوقی
مافوق و نقش خاص آن در تضمین حقوق و آزادیهای فردی »، پژوهش حقوق و
سیاست، شماره 1، ص 85 - 133 .
هداوند، مهدی) « ،) 1391 نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی ،»
هفته نامه آسمان، شماره 30 ، ص 1- 1