نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه حقوق عمومی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی.

2 استادیار، گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

3 استادیار، گروه حقوق عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/thdad.2023.538073.1932

چکیده

عدالت اساسی‌ترین دغدغه فلاسفه و اندیشمندان، مهم‌ترین تأثیر خود را در علم حقوق برجای گذاشته است. همگام با توسعه جوامع انسانی از عصر باستان تا تشکیل دولت‌های مدرن، فلاسفه تعاریف گوناگونی از عدالت عرضه کرده‌ اند. مفهوم عدالت نزد فلاسفه یونان مبنای شکل‌گیری این مفهوم در ساختار جوامع سیاسی تلقی می‌شود. مقارن تحولات قرون وسطی و آغاز دوره نوزایی، حقوق با شکل دیگری از عدالت آمیخته شد. به‌طوری که مفاهیمی نظیر جنگ عادلانه موجب گردید تا این تلقی از عدالت به عنوان اساسی‌ترین هدف حقوق مورد توجه قرار گیرد.پس از رنسانس مقارن تشکیل دولت‌های مدرن، مفهوم عدالت قرین توسعه گردید و معادل‌هایی نظیر برابری و انصاف از جایگاه ویژه‌ای نزد فلاسفه و علمای حقوق برخوردار گردیده است. به ویژه نمود این تحول، در عدالت توزیعی که مختص حاکمیت دولت است به خوبی جلوه‌گر شده است. در این مقاله مفهوم عدالت نزد فلاسفه و تحولات آن از عهد باستان تا عصر دولت‌های مدرن مورد بررسی قرار گرفته و مفاهیمی نظیر برابری و انصاف به عنوان بدیل‌هایی برای عدالت مورد توجه واقع شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A philosophical inquiry into the origins of justice in law as fairness

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Seryan 1
  • Mehrzad Shiri 2
  • Ahmad Asadian 3

1 PhD student, Department of Public Law, Emirates Branch, Islamic Azad University, Dubai, UAE

2 Assistant Professor, Department of Public Law, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

3 Assistant Professor, Department of Public Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Justice is the main concern of philosophers and thinkers, has left its most important impact on the science of law. Along with the development of human societies from ancient times to the formation of modern governments, philosophers have offered various definitions of justice. The concept of justice is considered by Greek philosophers as the basis for the formation of this concept in the structure of political societies. Coinciding with the developments of the Middle Ages and the beginning of the Renaissance, law was mixed with another form of justice. Concepts such as just war led to the notion of justice as the most fundamental goal of law. Has enjoyed. In particular, this development has been well reflected in the distributional justice that governs state sovereignty. In this article, the concept of justice among philosophers and its developments from ancient times to the era of modern governments have been studied and concepts such as equality and justice have been considered as alternatives to justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Justice
  • fairness
  • government
  • philosophers
  • modern government
منابع
الف( فارسی
ایوانز، گراهام و نونام، جفری) 1381 ( فرهنگ روابط بین الملل، ترجمه حمیرا
مشیرزاده و حسین شریفی، تهران: انتشارات میزان، چاپ اول.
تلیس، رابرت بی.) 1385 ( فلسفه راولز، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران: طرح نو.
فاستر، مایکل برسفورد ) 1385 ( خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه جواد
شیخ الاسلامی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول.
طیبا، جمیل ) 1381 ( فرهنگ فلسفی، ترجمه منوچهر صانعی در هبیدی، تهران:
انتشارات حکمت.
کلی، جان) 1382 ( تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، ترجمه محمد
راسخ، تهران: طرح نو.
گمپرتس، تئودور) 1375 ( متفکران یونانی، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران:
انتشارات خوارزمی، جلد سوم.
لالاند، آندره ) 1377 ( فرهنگ علمی و انتقادی فلسفه، ترجمه غلامرضا وثیق،
تهران: انتشارات فردوسی ایران.
لسناف، ما کیل، ایچ.) 1385 ( فیلسوفان سیاسی قرن بیستم، ترجمه خشایار
دیهیمی، تهران: نشر ماهی.
لطفی، محمد حسن؛ کاویانی، رضا) 1380 ( دوره آثار افلاطون، تهران: انتشارات
خوارزمی.
مارتین لیپست، سیمور) 1383 ( دایره المعارف دموکراسی، ترجمه کامران فانی،
نورالله مرادی تهران: وزارت امور خارجه، جلد اول، چاپ دوم.
واعظی، احمد)پا ییز « )1383 نظریه عدالت کانت،» مجله علوم سیاسی، شماره 23 .
بشیریه، حسین ) 1383 (، لیبرالیسم و محافظهک‌اری، تهران: نشر نی