دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 2-191