نقش کاداستر در پیشگیری از جرایم علیه انفال
نقش کاداستر در پیشگیری از جرایم علیه انفال

محمد حسن زاده؛ علی نجفی توانا؛ هوشنگ شامبیاتی

دوره 9، شماره 3 ، دی 1402، ، صفحه 79-106

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.538956.1955

چکیده
  تثبیت امنیت قضایی و تضمین حقوق شهروندی در گرو شناخت پدیده مجرمانه و ارائه شیوه های پسندیده و کاربردی جهت کنترل و کاهش آثار جرم است، از این رو در یک نظام حقوقی مطلوب همواره پیشگیری از وقوع جرم نسبت به برخوردهای ...  بیشتر
بازنگری در شیوه های پیشگیری وضعی در مبارزه با حرایم علیه انفال
بازنگری در شیوه های پیشگیری وضعی در مبارزه با حرایم علیه انفال

محمد حسن زاده؛ علی نجفی توانا؛ هوشنگ شامبیاتی

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 88-115

https://doi.org/10.22034/thdad.2020.242937

چکیده
  اراضی ملی و منابع طبیعی در زمره ی اموال عمومی و متعلق به کلیه شهروندان است ، بدین جهت شایسته است تا در راستای منافع عامه و برخورداری همگان مورد مداقه بیشتری قرار گیرد. جرایم علیه اراضی ملی و منابع طبیعی ...  بیشتر