بررسی کرامت ذاتی انسان در مجازات های محرومیت از حقوق اجتماعی
بررسی کرامت ذاتی انسان در مجازات های محرومیت از حقوق اجتماعی

پیمان همایی چراغی؛ حسین حبیبی تبار؛ محمود قیوم زاده

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 22-60

https://doi.org/10.22034/thdad.2019.241065

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مطالعات محکومین بعد از اعمال مجازات های اصلی و شروع مجازات های محرومیت اجتماعی و نادیده گرفتن اصل کرامت مجرمین توسط جامعه و نزدیکان او به جهت اجرای مجازات می باشد. در واقع فرد بزهکار ...  بیشتر