نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، ساوه، ایران

2 دکتری فقه و مبانی حقوق، استادیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، ساوه، ایران.

3 دکتری فقه و مبانی حقوق، استاد دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، ساوه، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مطالعات محکومین بعد از اعمال مجازات های اصلی و شروع مجازات های محرومیت اجتماعی و نادیده گرفتن اصل کرامت مجرمین توسط جامعه و نزدیکان او به جهت اجرای مجازات می باشد. در واقع فرد بزهکار با داشتن سوء پیشینه ،تبعات منفی مؤلفه های اجتماعی را تحمل می کند.دردین مبین اسلام کیفرجرایم حدود، قصاص و تعزیرات شرعی تخطئه نمودن و اهانت به کرامت بشریت نیست بلکه به نوعی مجرم را از آلودگی های جرم پاک نموده و زمینه اجتماعی نمودن وی را فراهم می نماید.ولیکن مجازات های اجتماعی که در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است ؛ از جمله محرومیت فرد مجرم از حقوق طبیعی خود در چهارچوب مجازات های فرعی( مجازات های تکمیلی و تبعی )، تحدیدی بر شاخص های کرامت ذاتی و اقدامات اولیه آسایش ، رفاه و امنیت حداقلی مجرم بوده و نتایج تحقیق بر این پایه استوار می باشد که اصل کرامت مجرم با اعمال مجازات های اجتماعی در معرض آسیب قرار می گیرد و با رد این نظریه به تبیین دلایل استنادی آن می پردازد. روش تحقیق با توجه به ماهیت واهداف موضوع، نحوه گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای – اسنادی و از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the inherent Dignity of human beings in penalties for Of Deprivation Of Social Rights.

نویسندگان [English]

  • Peyman Homaee Cherage 1
  • Hossein HabibiTabar 2
  • Mahmud Qaumzade 3

1 PhD Student in Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Saveh Branch, Saveh, Iran

2 PhD in Jurisprudence and Fundamentals of Law, Assistant Professor, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Saveh Branch, Saveh, Iran.

3 PhD in Jurisprudence and Fundamentals of Law, Professor, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Saveh Branch, Saveh, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study is the study of the convicts after applying the original penalties and the beginning of penalties for Social exclusion and ignoring the principle dignity of criminals by his community and his friends because of applying the penalty.In fact,a criminal is experiencing negative consequences of social components by having a negative background. In the perspicuous religion of Islam, retaliation and discretionary punishments are not about to violate humanity’s dignity but instead,it purifies the criminal from contaminations of crime,and it provides the grounds for his return to the community But the Social punishments that have been mentioned in the Islamic Penal Code, include the exclusion of the criminal from their natural rights within the framework of Subsidiary punishments(subordinate and supplemental punishments)and has been a threat to the underlying inherent dignity, and basic actions of comfort,welfare and minimal principle of dignity of the offender is exposed to Social punishments,and Bard explains this theory by citing reason.Considering the nature and purpose of the issue,the research method is the gathering information in the library–documentary method and its of the descriptive–analytical method kid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Criminals
  • Human in herent dignity
  • Penalties for Social exclusion
  • Social rights
  • criminalization