حقِّ بر شهروندی از منظر حقوق بین‌الملل بشر؛ نگاهی نو در عصر جهانی شدن
حقِّ بر شهروندی از منظر حقوق بین‌الملل بشر؛ نگاهی نو در عصر جهانی شدن

فاطمه پیرامن؛ انور یداللهی

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 77-108

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.508027.1543

چکیده
  حق بر شهروندی به معنی حق برخورداری از یک سلسله حقوق مدنی، سیاسی و اقتصادی است. در اسناد متعدد حقوق بشری به لزوم چنین حقی اشاره شده، اما در هیچ سند جامع و الزام‌آوری حق بر شهروندی برای تمام افراد بشر بعنوان ...  بیشتر