تعلیق دارندگان پایه قضایی از منصب قضا در حقوق موضوعه ایران
تعلیق دارندگان پایه قضایی از منصب قضا در حقوق موضوعه ایران

علی احمدی فر؛ محمدحسین رجبیه؛ اکبر رجبی

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 2-32

https://doi.org/10.22034/thdad.2020.242299

چکیده
  پیش از تصویب قانون نظارت بر رفتار قضات 1390 در رسیدگی به کلیه جرایم قضات، تعلیق از خدمت قضایی ضروری بود. در قانون اخیر، تعلیق از خدمت قضایی فقط در جرایم عمدی و جرایم غیرعمدی یا محکومیت‌های مالی که تعقیب ...  بیشتر