نقش کاداستر در پیشگیری از جرایم علیه انفال
نقش کاداستر در پیشگیری از جرایم علیه انفال

محمد حسن زاده؛ علی نجفی توانا؛ هوشنگ شامبیاتی

دوره 9، شماره 3 ، دی 1402، ، صفحه 79-106

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.538956.1955

چکیده
  تثبیت امنیت قضایی و تضمین حقوق شهروندی در گرو شناخت پدیده مجرمانه و ارائه شیوه های پسندیده و کاربردی جهت کنترل و کاهش آثار جرم است، از این رو در یک نظام حقوقی مطلوب همواره پیشگیری از وقوع جرم نسبت به برخوردهای ...  بیشتر