تاملی بر تحقق مولفه‌های بنیادین نظام‌ ثبت زمین در ایران با نگاه تطبیقی به نظام ثبتی انگلستان
تاملی بر تحقق مولفه‌های بنیادین نظام‌ ثبت زمین در ایران با نگاه تطبیقی به نظام ثبتی انگلستان

امیرحسین علی زاده؛ محمدباقر پارساپور؛ جمشید زرگری

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 199-228

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.532832.1830

چکیده
  کارآمدی نظام ثبت زمین متاثر از مولفه‌های متعددی است که در دو سطح داخلی و مختص هر نظام حقوقی و بنیادین تقسیم می-گردد. در سطح داخلی مولفه‌های مذکور متاثر از ساختار نظام داخلی و به ویژه حقوق اموال است اما ...  بیشتر