مبانی مسؤولیت مأمور در اجرای فرامین غیر قانونی و رویکردهای قانون‌گذار
مبانی مسؤولیت مأمور در اجرای فرامین غیر قانونی و رویکردهای قانون‌گذار

سید حسین حسینی؛ محمد نوروزی

دوره 3، شماره 20 ، آذر 1396، ، صفحه 25-49

چکیده
  اجرای امر آمر قانونی توسط مأمور، از جمله عوامل موجهه‌ی جرم است؛ لیکن در خصوص مسؤولیت مأمور به اطاعت از فرامین غیر قانونی، دیدگاه‌های متفاوتی ‌مطرح شده است. در این نوشتار، تأثیر این دیدگاه‌ها بر رویکردهای ...  بیشتر