نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

اجرای امر آمر قانونی توسط مأمور، از جمله عوامل موجهه‌ی جرم است؛ لیکن در خصوص مسؤولیت مأمور به اطاعت از فرامین غیر قانونی، دیدگاه‌های متفاوتی ‌مطرح شده است. در این نوشتار، تأثیر این دیدگاه‌ها بر رویکردهای قانون‌گذاری در این عرصه‌ بررسی می‌شود. مقنن با تمسک به این دیدگاه‌ها، جهت معرفی عملکرد اصولی مأموران در مصاف با اوامر غیر قانونی رویکردهای متفاوتی داشته است و با بررسی قوانین مرتبط این نتیجه حاصل می‌شود که اشخاص آمر با صدور دستور غیر قانونی به طور مطلق و صرف نظر از ماهیت مسؤولیت ایشان، پاسخگو هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Foundations Responsibility of the Officer in Executing Illegal Orders and Legislative Approaches

نویسندگان [English]

  • Seyyed Hosein Hoseini 1
  • mohamad norozi 2

1

2 mmmm

چکیده [English]

Although run Superior Orders By officers Applicable of a justified crime, but Regarding Officer's responsibility to obey illegal orders Different perspectives raised. In this article the effect of these views on the legislative approaches in this field is examined. The result is the legislator with adherence to these principles, different approaches at confront the illegal orders of the officers has predicted and inevitably to determine his responsibility In the face of these commands should review relevant laws. In the opposite, Officials are absolutely responsible when issuing an unlawful command, although the nature of their responsibility will sometimes be different. Thus, this research The Field of Understanding the Responsibility of Officials and superiors and the nature of his performance provides.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Responsible officer
  • Superior Orders
  • Theory of Absolute Obedience
  • Theory Legal Review
  • Theory Observe Appearances