مطالعه تطبیقی مبانی نظری حق شهرت در ایران و ایالات‌متحده آمریکا
مطالعه تطبیقی مبانی نظری حق شهرت در ایران و ایالات‌متحده آمریکا

معصومه بنسبردی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 116-142

https://doi.org/10.22034/thdad.2019.241699

چکیده
  مطابق نظر اکثر حقوقدانان ایالات‌متحده، حق شهرت به مفهوم حق ذاتی هر انسانی جهت کنترل بهره‌برداری تجاری از هویت خویش است. این پژوهش با به‌کارگیری روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی درصدد بررسی مبانی این حق ...  بیشتر