نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی ، دانشکده حقوق، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مطابق نظر اکثر حقوقدانان ایالات‌متحده، حق شهرت به مفهوم حق ذاتی هر انسانی جهت کنترل بهره‌برداری تجاری از هویت خویش است. این پژوهش با به‌کارگیری روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی درصدد بررسی مبانی این حق در حقوق ایالات‌متحده و ایران است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که در میان مبانی مطرح شده، تئوری‌های کار و انگیزه با اقبال گسترده اندیشمندان ایالات‌متحده مواجه شده است. به رغم تمام انتقادات، موافقان شناسایی این حق توانسته‌اند بر مخالفان فائق آیند و مجالس ایالتی را در جهت وضع قوانین حمایتی مجاب سازند، به‌طوری ‌که تاکنون بالغ بر نیمی از ایالات‌ این حق را از طریق قانون، کامن‌لا یا هر دو شیوه به رسمیت شناخته‌اند. در ایران نیز با توسل به قواعدی نظیر لزوم احترام به مال و عمل دیگران، نفی اضرار به غیر و سلطنت بر اموال می‌توان زمینه‌های شناسایی حق مزبور را فراهم ساخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparative Study of the Theoretical Foundations of the Publicity Right in the United States of America and Iran

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Benasbordi 1
  • Sayyed Mohammad Mahdi Qabuli Dorafshan 2
  • Saeed Mohseni 3

1 Graduate of Private Law, Faculty of Law, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

2 Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

3 Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

According to most US jurists, the right of publicity is the inherent right of every human to control the commercial exploitation of his or her own identity. This research applying a descriptive, analytical, and comparative method seeks to examine the foundations of this right in the law of the US and Iran. The results of the study indicate that the labor and incentive theories, among the foundations discussed, have attracted widespread attention of the US thinkers. despite all criticisms, the recognition proponents of this right have been able to overcome the opponents, and convince state legislatures to enact protection laws, so that more than half of the states have so far recognized this right by law, Common law, or both. Also, in Iran, the grounds for recognizing the right can be provided by rules such as the need to respect the property and labor of others, the prohibition of detriment to others and the dominion over property.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dominion over Property
  • Necessity of Respecting the Other Property and Labor
  • Moral Foundation
  • Economic Foundation
  • Consumer Protection Foundation
  • Prohibition of Detriment to Others