مبانی صدور قرار عدم استماع دعوا در مواجهه با چالشهای حقوقی پیرامون آن
مبانی صدور قرار عدم استماع دعوا در مواجهه با چالشهای حقوقی پیرامون آن

مجید سربازیان؛ اسماعیل سیاوشپور

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 60-84

https://doi.org/10.22034/thdad.2020.241850

چکیده
  به موجب اصل 34 قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و همه افراد ملت میتوانند به محاکم دادگستری مراجعه نمایند. اما اعمال حق دادخواهی دارای شرایط و تشریفاتی است و در صورتی میتوان به دادگستری مراجعه نمود ...  بیشتر