نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

به موجب اصل 34 قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و همه افراد ملت میتوانند به محاکم دادگستری مراجعه نمایند. اما اعمال حق دادخواهی دارای شرایط و تشریفاتی است و در صورتی میتوان به دادگستری مراجعه نمود که تشریفات آن محقق شده باشد. همچنین هر چند به موجب قانون آیین دادرسی مدنی برای خوانده دعوی این اختیار در نظر گرفته شده لیکن بدین معنا نمیباشد که در صورت عدم تعرض خوانده و وجود ایراد در طرح دعوا، دادگاه اعتنایی به ایرادات رسیدگی ننماید قانون گذار در ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی با وضع قاعده کلی دادگاهها را مکلف ساخته تا به دعاویی رسیدگی نمایند که منطبق با قانون مطرح گردیده. اما عدم تبیین مبانی قرار عدم استماع دعوا منجر به تششت آراء صادره از محاکم قضایی در موضوعات یکسان شده است. برای رفع این چالش و جلوگیری از تشتت آراء صادره از محاکم، پاسخگویی به این سوال که مبنای صدور قرار عدم استماع دعوی چه می باشدراهگشا خواهد بودکه براساس این پژوهش رعایت نظم عمومی و قواعدآمره، حفظ حقوق احتمالی اشخاص ثالث، احترام به اصل حاکمیت اراده، عبث بودن رسیدگی به برخی از دعاوی مبتنی بر اصول و موازین حقوقی مبنای صدور قرار عدم استماع دعوا میباشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The grounds for issuing a non-hearing order in the face of legal challenges surrounding it

نویسندگان [English]

  • Majid Sarbazian 1
  • Esmaeil Siavashpour 2

1 Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, Shiraz University, Shiraz, Iran

2 PhD Student in Private Law, Faculty of Law and Political Science, Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

According to Article 34 of the Constitution, litigation is an inalienable right of every individual, and all members of the nation can go to court. However, the application of the right to sue as an inalienable right has conditions and formalities, and it is possible to refer to the judiciary if its conditions and formalities have been fulfilled. On the other hand, according to the Code of Civil Procedure of the General and Revolutionary Courts in Civil Matters, this authority is intended to respond to the nature of the dispute in the same way and if the objection is received, the court will reject it. To file a lawsuit, however, this does not mean that if the defendant does not attack and there are objections and obstacles in the lawsuit, the court will not pay attention to the objections and obstacles and will continue the judicial proceedings. Looking at the general provisions of the Code of Civil Procedure, it can be seen that the legislator was not indifferent to this issue, but in Article 2 of it, by enacting a general rule, obliged the courts to hear lawsuits filed by the beneficiary in accordance with the law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-hearing
  • litigation
  • public order
  • protection of the rights of third parties