نقش اشخاص حقوق خصوصی در الزامات و تعهدات زیست محیطی دولت ها درپرتو حقوق بین الملل محیط زیست
نقش اشخاص حقوق خصوصی در الزامات و تعهدات زیست محیطی دولت ها درپرتو حقوق بین الملل محیط زیست

محمدعلی خورسندیان؛ یاشار طاهری

دوره 7، شماره 4 ، بهمن 1400، ، صفحه 134-173

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.504343.1510

چکیده
  یکی از مسائل پیرامون عملکرد اشخاص‌ حقوق ‌خصوصی، نقض تعهدات و الزامات زیست‌محیطی آنهاست که گاه ضررها وخسارات جبران‌ناپذیری به‌جا می‌گذارد. این مشکل، یکی از نگرانی‌های کشورهای‌درحال‌توسعه، به‌عنوان ...  بیشتر