نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

چکیده

در حقوق موضوعه‌ی ایران، حکم شقوق معاونت در قتل عمد به طور جامع روشن نشده است. قواعد عمومی معاونت در قتل مانند سایر جرایم در مواد 126 تا 129 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مندرج است. کیفر معاونت در قتل عمدی حسب امکانِ قصاص قاتل و یا عدم چنین امکانی به جهاتی نظیر  دفاع فاقد جمیع شرایط مشروعیت یا انطباق رفتار معاون با مفهوم معاونت شرعی یا قانونی، متفاوت است. یافته‌های این تحقیق حاکی از آن است که قضات در تعیین کیفر معاونت در قتل عمد، با مواد قانونی متعدد و احکام شرعی متهافتی مواجه اند؛ امری که تشتت آراء آنان را در پی دارد. این نوشتار چالش‌های فراروی مجازات معاون قتل عمد را در قانون مجازات اسلامی بررسی می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Accessory to Murder and Legal Challenges of Its Punishment

نویسندگان [English]

  • Jamal Beigi 1
  • Mostafa Mohammad Panahi 2

1

2

چکیده [English]

Under the statutory law of Iran no transparent punishment for accessory to murder has been stipulated. The general rules of accessory to murder have been mentioned in the articles 126, 127, 128 & 129 of the Islamic penal code ratified in 2013. The punishment determined for accessory to murder, whenever feasible, is the Islamic lex talionis i.e. Qisas, or whenever not feasible and owing to reasons such as frivolous defense lacking legal merit, or correspondence of the accessory’s action to the religious or legal definition of the term ‘accessory’ shall be different. The findings of the present research reveal that the judged confront overwhelming articles and various religious laws which has led to diversity of views. The present paper undertakes to study the challenges confronting punishment of the accessory to murder stipulated under Islamic penal code.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accessory to Murder
  • Legal Definition of Accessory to Murder
  • Religious Definition of Accessory to Murder
  • Punishment of Accessory to Murder