نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شیراز

3 دکتری حقوق بین‌الملل/ دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران

چکیده

تئوری «گذر از شخصیت حقوقی» به معنای مسؤول شناختن سهامداران شرکت‌های سهامی و شرکای شرکت‌های با مسؤولیت محدود در قبال بدهی‌های شرکت است. در خصوص مبنای اعمال دکترین گذر از شخصیت حقوقی، مصادیق آن و قلمرو اعمال این دکترین، چالش‌هایی وجود دارد. از یک سو موارد گذر از شخصیت حقوقی در کشورهای مختلف متفاوت است؛ و از سوی دیگر این دکترین موجب نادیده گرفته شدن شخصیت حقوقی مجزای سهامداران و شرکت می‌شود؛ لذا در اعمال آن نباید افراط شود. پرسش اصلی این نوشتار، بررسی مبانی اعمال دکترین گذر از شخصیت حقوقی و قلمرو اعمال آن در نظام حقوقی کامن‌لا است. دکترین مذکور در حقوق کشورهای مختلف پذیرفته شده و رویه‌ی قضایی مناسبی در این خصوص شکل گرفته است. این دعاوی بر مبانی مختلف قراردادی و غیر قراردادی اقامه می‌شود و میزان موفقیت دعاوی به عواملی چون مبنای انتخابی برای اقامه‌ی دعوا و میزان تسلط شرکا بر شرکت بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Consideration on the Passage of the Legal Personality Doctrine in Common Law

نویسندگان [English]

  • Rasoul Maghsoodpour 1
  • Soroush Rostamzad Asli 2
  • Naser Azizi 3

چکیده [English]

The theory of piercing the corporate veil, means holding the shareholders of the joint-stock companies and the partners of the limited liability companies be responsible toward the company’s debt that is applied in the legal cases. This doctrine was first introduced in the English Law and then has applied in other common law systems. However, there are some challenges with regards to the basis of piercing the corporate veil doctrine application, its instances and the its scope of application. On one hand, piercing the corporate veil cases varies from country to country. On the other hand, given that this doctrine ignores the distinct legal personality of shareholders and company, so there is no need for its self – indulgent application.  Accordingly, the main question that the Article intends to respond includes analyzing the basis of the Passage of the Legal Personality Doctrine application and its application scope in the Common law system. Finally, it will be ascertained that the piercing the corporate veil Doctrine has been accepted in the common law systems and there is also appropriate case law in this regard. These claims have been brought to the courts in accordance with a variety of contractual and non – contractual basis and their percentage of success depends on various factors such as the selective basis for bringing a claim, the degree of shareholder’s domination over the company and etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legal Personality
  • Piercing the Corporate Veil
  • Joint–Stock Company
  • Limited Liability Company
  • Common Law