نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در رسیدگی به اختلاف ناشی از پروژه‌ی گابچیکوو ناگیماروس میان دو کشور چکسلواکی و مجارستان، دیوان بین‌المللی برای نخستین بار از قرار معاینه‌ی محل استفاده نمود. پرسش مطرح در خصوص رأی ماهوی دیوان، مربوط به دستاوردهای آن در تحول و توسعه حقوق بین‌الملل است. در حوزه‌ی حقوق مسؤولیت، دیوان ضمن تاکید بر لزوم تفکیک میان فعل متخلفانه‌ی بین‌المللی و اقدامات مقدماتی منجر به آن، ضرورت و اقدامات متقابل را به عنوان عوامل رافع وصف متخلفانه‌ی عمل معرفی نمود؛ هم‌چنین، ضمن پرداختن به مفاهیمی چون جانشینی در معاهدات، تغییر اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده و ممکن نبودن اجرای معاهده در حوزه‌ی حقوق معاهدات، برای نخستین بار به مفاهیم حقوق بین‌الملل محیط زیست از جمله اصول پیش‌گیری و توسعه‌ی پایدار توجه نمود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Content Analysis of Judgment of The International Court of Justice in Gabcikovo-Nagymaros Case

نویسنده [English]

  • Vahid Bazzar

چکیده [English]

In an proceeding to resolve the disputes between Czechoslovakia and Hungary, The International Court of Justice used for the first time a site visit order. The question raised about merit of The Court is related to its achievements in the evolution and development of international law. In context of responsibility law, The Court, while emphasizing the need for a distinction between an international wrongful act and the preparatory acts leading to it, nominate necessity and countermeasure as two factors to circumstances precluding wrongfulness. Moreover, The Court, in addition to addressing concepts such as succession in treaties, fundamental change of circumstances of conclusion time of treaty, and the impossibility of the performance of the treaty on the law of treaties, for the first time explicitly stipulated the concepts of international environmental law, including the principles of prevention and sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gabcikovo-Nagymaros
  • International Court of Justice
  • law of treaties
  • international responsibility
  • Environment