نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق خصوصی و استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

اصول دادرسی منصفانه، دو درجه‌ای بودن آن را ایجاب می‌کند. بنابراین در بسیاری از آراء، دادباخته‌ی نخستین می‌تواند بازبینی آن را در مرجع بالاتر درخواست کند. در صورت تعدد دادباخته، برابر اصل نسبی بودن آرای حقوقی، رأی صادره نسبت به آنانی که درخواست تجدیدنظر نکرده‌‌اند اثری ندارد مگر این‌که رأی تجدیدنظرخواسته تجزیه‌پذیر نباشد. هم‌چنین هرگاه دادبردگان متعدد باشند، تجزیه‌پذیر بودن یا نبودن رأی، معیار لزوم یا عدم لزوم دادخواهی جمعی علیه ایشان است؛ افزون ‌بر این، اگر رأی تجزیه‌ناپذیر باشد، استرداد دادخواست از سوی تجدیدنظرخواه نسبت به برخی از تجدیدنظرخواندگان، عدم استماع دعوایش را در پی خواهد داشت؛ در حالی که اگر یکی از تجدیدنظرخواهان دادخواستش را نسبت به تجدیدنظرخوانده مسترد کند، مانعی در استماع دعوا ایجاد نشده و همانند عدم تجدیدنظرخواهی اوست. گفتنی است در صورت تعدد دادباخته و دادبرده نیز مسائل پیچیده و ظریفی به میان خواهد آمد که شایسته‌ی توجه بوده و در این نوشتار بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Withdrawal of Appeal Claim form in the Case of Multiplicity of Litigants

نویسنده [English]

  • Ali Tahmasebi

law, Razi, kermanshah, Iran

چکیده [English]

The principles of fair trial require that the right to appeal would be recognized. In most judgements, therefore, losing party can appeal in the higher court. In the case of multiplicity of unsuccessful parties, according to the privity of civil judgements, the decision does not affect those who have not appealed, unless it is indivisible. In contrast, if winning parties are multiple, the severability of judgement is the criteria for necessity or non-necessity of appealing against them. In addition to, appellant can withdraw his appeal claim form; provided that the judgement is not divisible, withdrawal of appeal in respected of some respondent amounted to dismissal of case by court; whereas if one of the appellants withdraw his appeal against respondent, it is an obstacle to trial and it is similar to the situation when he does not appeal. In the case of multiplicity of losing parties and prevailing party, the delicate issues are arisen that will be examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple losing parties
  • Appeal
  • Withdrawal of Appeal
  • Severability