تحلیل نظریه معاونت در جرم غیر عمدی
تحلیل نظریه معاونت در جرم غیر عمدی

قاسم محمدی؛ احسان عباس زاده امیر آبادی

دوره 4، شماره 1 ، آذر 1397، صفحه 33-56

چکیده
  جرم دانستن معاونت در جرم‌های غیر عمدی با توجه به نصوص قانونی موجود در نظام حقوق ایران دشوار می‌نماید و از این رو سخن گفتن از آن نیازمند بحثی نظری در اثبات امکان تحقق آن در ساختاری منسجم است. در این مسیر ...  بیشتر
بررسی رویکردهای عینی و ذهنی پیش‌بینی خطر در تحقق قصد قتل تبعی
بررسی رویکردهای عینی و ذهنی پیش‌بینی خطر در تحقق قصد قتل تبعی

امان الله علیمرادی؛ صابر حمزه جواران

دوره 4، شماره 1 ، آذر 1397، صفحه 7-32

چکیده
  در تبیین قصد قتل تبعی دو رویکرد وجود دارد. عین‌گرایان ملاک را بر تفسیر جامعه از خطرناکی فعل می‌گذارند؛ در مقابل ذهن‌گرایان در قصد قتل تبعی هم‌چنان بر احوالات ذهنی متهم (فارغ از قصد او) تأکید دارند. فقه ...  بیشتر
تحقق اعتبار امر مختوم در امور کیفری و شرایط استناد به آن
تحقق اعتبار امر مختوم در امور کیفری و شرایط استناد به آن

پرویز ناصری؛ مهران مستی

دوره 4، شماره 1 ، آذر 1397، صفحه 57-77

چکیده
  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بدون ذکری از شرایط تحقق قاعده‌ی اعتبار امر مختوم، این قاعده را در ردیف جهات موقوفی تعقیب مورد شناسایی قرار داده است. شفافیت نسبی مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه ...  بیشتر
قابلیت استناد سند عادی در مقابل سند رسمی؛ رویه‌ی قضایی و راهکارها
قابلیت استناد سند عادی در مقابل سند رسمی؛ رویه‌ی قضایی و راهکارها

عبدالله خدابخشی

دوره 4، شماره 1 ، آذر 1397، صفحه 78-101

چکیده
  یکی از مصوبات قابل انتقاد در زمینه‌ی اموال غیر منقول، ماده‌ی 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ی کشور مصوب 1395 است که بسیاری را به ابطال اسناد رسمی و تزلزل در معاملات بانکی ترغیب کرده است. ابهام‌های ...  بیشتر
قواعد استرداد دادخواست تجدیدنظر در فرض تعدد طرفین دعوا
قواعد استرداد دادخواست تجدیدنظر در فرض تعدد طرفین دعوا

علی طهماسبی

دوره 4، شماره 1 ، آذر 1397، صفحه 102-125

چکیده
  اصول دادرسی منصفانه، دو درجه‌ای بودن آن را ایجاب می‌کند. بنابراین در بسیاری از آراء، دادباخته‌ی نخستین می‌تواند بازبینی آن را در مرجع بالاتر درخواست کند. در صورت تعدد دادباخته، برابر اصل نسبی بودن ...  بیشتر
تحدید مالکیت خصوصی توسط دولت در راستای استفاده‌ی خصوصی
تحدید مالکیت خصوصی توسط دولت در راستای استفاده‌ی خصوصی

حسن رهپیک؛ حمید رضا رستمی

دوره 4، شماره 1 ، آذر 1397، صفحه 126-153

چکیده
  تحولات مالکیت خصوصی نتوانسته است حقوق ناشی از مالکیت خصوصی را به طور کلی دگرگون سازد؛ اما آن را با محدودیت‌هایی مواجه ساخته است. یکی از این محدودیت‌ها که در پژوهش‌های حقوقی مغفول مانده، مقوله‌ی تحدید ...  بیشتر
جایگاه دکترین در منابع حقوق بین‌الملل معاصر
جایگاه دکترین در منابع حقوق بین‌الملل معاصر

زهرا حاجی پور؛ آرامش شهبازی

دوره 4، شماره 1 ، آذر 1397، صفحه 154-189

چکیده
  حقوق بین‌الملل به سبب ماهیت ویژه خود، بخش عمده‌ی شکل‌گیری و توسعه‌اش را وام‌دار اندیشه‌ها، تألیفات و آثار متخصصان این حوزه از حقوق است. دکترین به لحاظ مفهو‌می ‌و کارکردی تحولات عظیمی‌ را در گذر ...  بیشتر