نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد سمنان، سمنان، ایران

چکیده

هزینه دادرسی مدنی الزام پرداخت وجهی از سوی خواهان می‌باشد، که نحوه پرداخت آن بوسیله قانون مقرر گردیده است. با وجود پیش‌بینی این الزام در قوانین، نظیر ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی، برخی از نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نظیر کمیته امداد امام خمینی(ره) به موجب ماده واحده قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب 1374، از پرداخت هزینه دادرسی معاف گردیده‌اند. با توجه به بروز اختلاف نظرات فراوان در رابطه ایجاد چنین معافیت‌هایی در این تحقیق برآنیم تا با روش توصیفی- تحلیلی بررسی کنیم که ابهامات معافیت کمیته امداد بعنوان بخشی از موسسات عمومی غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی در نظام تقنینی ایران چیست؟ یافته‌های این تحقیق بیانگر آن است که در نظام تقنینی ایران هرگونه دادرسی مستلزم پرداخت هزینه‌ است. فلذا از حیث عملی هیچگونه معافیتی برای نهادهایی نظیر کمیته امداد وجود ندارد. با این حال ایجاد برخی خلاء‌های قانونی همچون عدم تبیین مرز مشخص میان نهادهای غیردولتی و نهادهایی که جزئی از بدنه دولت بشمار می‌روند، منجر به ایجاد ابهاماتی در رابطه با شمول و یا عدم شمول قوانین لازم‌الاتباع بر نهادهای مورد اشاره گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigate ambiguities Public Nongovernmental Organizations of exemptions from paying costs of litigation with emphasis on Imam Khomeini's relief committee

نویسندگان [English]

  • Fardin Moradkhani 1
  • Parisa Sheikhi 2

1 Assistant Professor, Department of Public Law, Faculty of Literature and Humanities, Bu Ali Sina University, Hamadan, Hamadan, Iran

2 PhD Student in Public Law, Islamic Azad University, Semnan Branch, Semnan, Iran

چکیده [English]

The cost of civil litigation is required to be paid by the claimant, the method of payment of which is determined by law. Notwithstanding the provision of such a requirement in Iranian law, such as Article 529 of the Code of Civil Procedure, Some Public Non-Governmental Organizations institutions such as Imam Khomeini Relief Committee under Section One of the Law on the Use of Certain Devices in the Judicial Authorities of 1995, exempt from payment of civil litigation. Given the many differences of opinion regarding the creation of such exemptions in this study, we try to answer this question by descriptive-analytical method; What are the ambiguities regarding the exemption of the Relief Committee as a part of public non-governmental organizations from paying court fees in the Iranian legislative system? The findings of this study indicate that in the Iranian legislative system, any proceedings require the payment of costs. However, it can be acknowledged that the creation of some legal gaps, such as the lack of a clear demarcation line between non-governmental organizations and institutions that are part of the government, has led to ambiguities regarding the inclusion or non-inclusion of relevant laws on these institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • costs of litigation
  • Exemption from costs of litigation
  • Public Nongovernmental Organizations
  • Relief Committee. Civil proceedings