نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

10.22034/thdad.2021.446353.1177

چکیده

مسأله قبض اموال غیرمادی، از جمله مسائل نوپیدایی است که با توجه به گسترش کاربرد اموال غیرمادی در عصر حاضر مطرح گردیده است. اگرچه در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه هیچ حکم صریحی پیرامون نحوه تحقق قبض اموال غیرمادی وجود ندارد، امّا می توان با تکیه بر نظریه عمومی قبض در فقه امامیه و حقوق ایران، نظریه جدیدی را در این باره ارائه نمود. در همین راستا مقاله حاضر کوشیده است تا با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر رویه قضایی، شرایطی که براساس آن می توان نظریه عمومی قبض در فقه امامیه و حقوق ایران را نسبت به اموال غیرمادی نیز اعمال کرد تشریح نماید، و در نهایت «نظریه استیلا بر مال» را در مورد قبض اموال غیرمادی پیشنهاد دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The theory of reception the immaterial property

نویسندگان [English]

  • Abbas Karimi 1
  • Morteza Najafabadi Farahani 2

1 Professor, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

2 PhD Student in Private Law, Imam Sadegh (AS) University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The subject of reception the immaterial property is one of the new subjects that has been raised with regard to the expansion of the use of immaterial property in the present era. Although there is no explicit rule in the Iranian law and Imamie jurisprudence about how to make a reception the immaterial property, but it is possible to present a new theory on this subject based on the general theory of reception in Imamieh jurisprudence and Iranian law. In this regard, the present article attempts to describe the conditions under which the general theory of reception in Imamie jurisprudence and Iranian law. Finally, this article proposes a "theory of dominance over property" on immaterial property reception.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Reception"
  • "Immaterial property"
  • "Material property"
  • "The theory of dominance over property"
  • "Dominate"