نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جزا و جزم شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران

3 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، همدان، ایران

10.22034/thdad.2021.512515.1577

چکیده

با توجه به ماهیت انتزاعی و اعتباری اشخاص حقوقی شیوه ارتکاب جرم این اشخاص متفاوت از اشخاص حقیقی است. اشخاص حقوقی از طریق نمایندگانشان مرتکب جرم شده و لذا ضرورت دارد مقررات و احکام تعقیب و رسیدگی به جرایم ایشان نیز متفاوت از رسیدگی به جرایم اشخاص حقیقی وضع گردد. در سال 1392موازی با شناسایی صریح مسولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، قانونگذار فصلی نه ماده ای را در قانون آیین دادرسی کیفری برای رسیدگی به جرایم این قبیل اشخاص پیش بینی نمود. از همان ابتدا واضح بود این نه ماده نمی تواند تمام فرایند رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی از ابتدا تا انتها را پوشش داده لذا چالشها و موانعی در راستای تعقیب و تحقیق جرایم اشخاص حقوقی متصور بوده که نیازمند شناسایی و ارائه راهکار می باشد. چالشها و موانعی از قبیل احضار شخص حقوقی، صدور قرار تامین کیفری، تفهیم اتهام، انحلال شخص حقوقی در جریان تحقیقات مقدماتی و یا امکان برخورداری اشخاص حقوقی از برخی نهادهای مساعد به حال متهم از این چالشها است. پژوهش حاضر تلاش دارد به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به ارائه راهکارهایی برای مواجهه با این قبیل چالشها و موانع در راستای انجام تحقیقات مقدماتی جرایم اشخاص حقوقی بپردازد.
واژگان کلیدی؛ شخص حقوقی ، تعقیب ،تحقیقات مقدماتی ،نماینده، چالش

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critical approach to prosecuting and investigating the crimes of legal entities in the territory Criminal Procedure Code approved in 1392

نویسندگان [English]

  • Fereydoon Jafari 1
  • Hamed Chegini 2
  • Sayyed Sajjad Kazemi 3

1 Assistant Professor, Department of Punishment and Dogmology, Faculty of Literature and Humanities, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran

2 PhD student in Criminal Law and Criminology, University of Justice, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Literature and Humanities, Malayer University, Hamadan, Iran

چکیده [English]

Due to the abstract and credit nature of legal entities, the manner in which these individuals commit crimes is different from that of natural persons. Legal entities have committed crimes through their representatives, and therefore it is necessary to lay down the rules and rulings for prosecuting and investigating their crimes differently from the investigation of crimes. The Code of Criminal Procedure provided for the investigation of the crimes of such persons. It was clear from the beginning that these nine articles could not cover the entire process of investigating the crimes of legal entities from the beginning to the end, so there were challenges and obstacles in prosecuting and investigating the crimes of legal entities that need to be identified and solutions. Challenges and obstacles such as summoning a legal entity, issuing a criminal warrant, informing the charge, dissolving the legal entity during the preliminary investigation or the possibility of legal entities having access to some favorable institutions are the defendant of these challenges. The present study tries to provide solutions to face such challenges and obstacles in order to conduct a preliminary investigation of crimes of legal entities in a descriptive-analytical method and using library resources.
Keywords; Legal Entity, Prosecution, Preliminary Investigation, Representative, Challenge

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legal Entity
  • Prosecution
  • Preliminary Investigation
  • Representative
  • Challenge