نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ،ایران

2 استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.22034/thdad.2021.517901.1604

چکیده

تضمین حقوق افراد جامعه از جمله مهم ترین مباحث مورد حمایت قانونگذاران است که اهمیت آن در مرحله پیش از محاکمه بسیار زیاد ارزیابی می گردد. از این رو علاوه بر کشورها، اسناد بین المللی نیز به آن توجه ویژه نموده اند. در میان موارد محدود کننده آزادی افراد، ایست و بازرسی یکی از مواردی است که منجر به نقض حقوق افراد جامعه، از جمله حق بر آزادی و حریم خصوصی، می گردد. از این رو در حقوق ایران و انگلستان مورد توجه قانونگذار بوده است. ضابطان دادگستری به عنوان مرجع مجری ایست و بازرسی ، دارای وظایف و اختیارات گوناگونی در این زمینه هستند که تخطی از آنها با حق بر حریم خصوصی در تعارض قرار می گیرد. علاوه بر این ، ایست و بازرسی می تواند سبب کشف دلایل جدید برای ارتکاب جرم گردد که ایست و بازرسی غیرقانونی ، به دلیل قانونی نبودن روش کشف دلیل ، می تواند سبب بی اعتباری ادله مذکور ، در جهت تضمین دادرسی منصفانه ، شود. بررسی تطبیقی ایست و بازرسی در حقوق ایران کیفری ایران و انگلستان، می‌تواند نقاط ضعف و قوت آن در این دوکشور نمایان سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Essence of a Lawful Stop and Search in Iranian and English criminal law

نویسندگان [English]

  • Yaser Hajipour 1
  • Mohammad Ashouri 2
  • Nasrin Mehra 3
  • HasanAli Moazen Zadegan 4

1 PhD Student in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

4 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Ensuring the rights of individuals in a society is one of the most important issues supported by legislators, which is very important in the pre-trial stage. Therefore , in addition to countries, international documents have paid attention to it as well. Among the cases restricting the liberty of individuals , stop and search is one of the cases that lead to the violation of the rights of individuals, including the right to liberty and privacy. Therefore, it has been considered by the legislator in Iranian and English law. Judicial officers as the authorities responsible for conducting stop and search, have various duties and powers in this field, the violation of which conflicts with the right to privacy. Furthermore , a stop and search can reveal new reasons for committing a crime, so an illegal stop and search can lead to the invalidity of such evidences due to the illegality of the method of finding evidence, in order to ensure a fair trial. A comparative study of stop and search in Iranian and English criminal law can reveal its strengths and weaknesses in these two countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pre-trial
  • stop and search
  • privacy
  • judicial officers
  • fair trial