نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

3 استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، تهران، ایران

4 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

10.22034/thdad.2021.520460.1629

چکیده

ارزش های غیر رسمی اخلاق و عرف، لایه های پنهان نظام کیفری اند. تعامل اخلاق و عرف با توجه به خصیصه ی ثبات و جهان شمولی اخلاق و تحول و نسبیت عرف معرکه ی آراء اندیشمندان علوم اجتماعی از جمله حقوق کیفری بوده است. تعامل یا تنازع اخلاق و عرف ابعاد وسیعی را در مباحث حقوق کیفری در بر دارد. کانون چالش اخلاق و عرف در منازعه ی عدالت و امنیت در نظام حقوق کیفری قرار دارد . تبیین رابطه ی اخلاق و عرف در حقوق کیفری بدون ارجاع به نظریه ای یکپارچه در حکمت عملی، میسر نیست در این جستار مبتنی بر روش تحلیل داده ها و منابع کتابخانه ای و تحت مبانی حکمت متعالیه و با اتکاء بر نظریه ی اعتباریات علامه طباطبایی "ره" رابطه ی اخلاق و عرف در زمینه ی حقوق کیفری با تمرکز ویژه بر چالش امنیت و عدالت بررسی شده است. برآیند این تحقیق عبارت است از اینکه تحت حکمت عملی اسلام منازعه ی عدالت و امنیت در مباحث حقوق کیفری قابل حل است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between common sense and ethics in Western criminal law and Islam

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Hajidehabadi 1
  • Zahra Sarikhani 2
  • Adel Sarikhani 3
  • Mohammad khalil Salehy 4

1 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran

2 PhD Student in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran

3 Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Qom University, Tehran, Iran

4 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran

چکیده [English]

Informal values of morality and common sense are the hidden layers of the penal system. The interaction of ethics and common sense due to the nature of stability and universality of ethics and the evolution and relativity of common sense has been the battle of the views of social science thinkers, including criminal law. The interaction or conflict of ethics and common sense has wide dimensions in criminal law discussions. The focus of the challenge of ethics and common sense is in the conflict of justice and security in the criminal law system. Explaining the relationship between ethics and common sense in criminal law is not possible without referring to a unified theory in practical wisdom. In this article, under the principles of Transcendent wisdom and relying on the Conventions (i'tibariat) theory of Allameh Tabatabai as the general theory of practical Islamic wisdom, the relationship between ethics and common sense in the field of criminal law with special focus on the challenge of security and justice has been studied. The result of this research is that under the practical wisdom of Islam, the conflict of justice and security in criminal law issues can be resolved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethics
  • common sense
  • criminal law
  • practical wisdom