نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی و استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

قتل در فراش حکمی امضایی بوده و از تاسیسات اسلام و فقه امامیه نیست. در قانون اور- نامو (2100 سال ق.م)، قانون اشنونا (1770 سال ق.م)، قانون حمورابی (1750 سال ق.م)، قانون هیتی ها (سده 17 تا 12 ق.م) و قوانین دیگری همچون؛ قانون آشوریان، قوانین امپراتوری ژاپن، قوانین یونان باستان و روم قدیم نیز پیش بینی شده است. در دوران معاصر، در قانون جزای عرفی(1295ش)، قانون مجازات عمومی(1304ش) و قانون مجازات اسلامی(1375ش) پیش بینی شده است. این بحث مشخصا از کد جزایی ناپلئون ( 1810م) وارد حقوق کیفری ایران شد و توسط فیروز میرزا نصرت الدوله در قانون جزای عرفی درج گردید. مشابه این مقرره در قوانین جزایی کشورهایی همچون؛ پرتغال، بلژیک، ایتالیا، مصر، کویت، عراق و ... نیز دیده شده است. در مقاله حاضر با روشی تحلیلی- تطبیقی به تبارشناسی قتل در فراش و تاکید بر امضایی بودن این مقرره در فقه امامیه و همچنین بررسی تطبیقی مقررات مشابه در قوانین کیفری دوران باستان و همچنین قوانین کیفری معاصر ایران و سایر کشورهای جهان پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Genealogy of murder in the marriage bed in criminal codes: comparative and historical perspective

نویسندگان [English]

  • mahdi sabooripour 1
  • Iraj Khalilzadeh 2

1 Faculty Member and Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 PhD Student in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Murder in the marriage bed is a confirmatory law and it is not from the new established laws of Islam and Imamie Jurisprudence .This rule is foreseen in the Ur-Nammu code ( 2100 B.C.E ) , Eshnunna code ( 1770 B.C.E ) , Hammurabi code ( 1750 B.C.E ) , Hittites code ( 12th to 17th century B.C.E ) , and other codes such as ; The Assyrian code , the codes of the Japanese Empire , the codes of ancient Greece and the codes of ancient Rome . In contemporary times, this rule is foreseen in the Customary penal code (1295 SH), the General penal code (1304 SH) and the Islamic penal code (1375 SH). This topic specifically entered Iran’s criminal law from the Napoleonic penal code and inserted by Firouz Mirza Nusratal-Dawlah in the customary penal code. Similar to this regulation, also has been seen in the penal codes of countries like Portugal, Belgium, Italy, Egypt, Kuwait, Iraq and others. In the present article , An analytical-comparative method will be used to study the genealogy of murder in the marriage bed and emphasis on being confirmed of this regulation in the Imamie Jurisprudence , as well as the comparative study of similar provisions in ancient criminal codes and the contemporary Iranian criminal codes and other countries of the world .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Murder in the marriage bed
  • Ur-Nammu code
  • Eshnunna code
  • Hammurabi code
  • Customary penal code
  • History of criminal law