نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، واحد زنجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، زنجان، ایران.

2 استادیار گروه حقوق خصوصی ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان ، ایران

3 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان ، ایران.

چکیده

دادگاه تجدیدنظر به موضوعی رسیدگی می نماید که توسط دادگاه بدوی رسیدگی و در ماهیت امر انشاء رای شده و نسبت به آن اعتراض و درخواست تجدیدنظرخواهی شده باشد. مرحله تجدیدنظر ظرف زمانی است که در آن رسیدگی مجدد به دعوی مطرح شده در مرحله بدوی از دادگاه بالاتر درخواست می شود که در اثر این تقاضا ، اعمال دادگاه نخستین به نوعی بازبینی می گردد. بر این اساس چون طبق مواد 7 و 357 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی ، دخالت اشخاص ثالث مستلزم ورود اشخاصی است که در مرحله بدوی حضور نداشته اند و اصولا باید ممنوع باشد لکن این اصل گاهی با تجویز قانونگذار با استثنائاتی همراه است که از جمله آن ها ورود و جلب ثالث ، درخواست تامین خواسته و دستور موقت می باشد. زمان اقامه دعوای تقابل در مرحله نخستین ، تا پایان اولین جلسه دادرسی است . استثنائا اگر دعوای ورود و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر طرح گردد ، یا رسیدگی به ادعای جدید بر مبنای قانونی ، ابتدائا قابل طرح و رسیدگی در مرحله تجدیدنظر باشد ، در این صورت در مقابل دعوای جدید ، دعوای تقابل از سوی خوانده قابل طرح می باشد. ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی ایران و مواد 563 و 566 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه با صرف نظر کردن از اصل دو درجه ای بودن دادرسی ، طرح برخی از مصادیق ادعای جدید را در مرحله تجدیدنظر تجویز کرده است.                                                                               

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The rule prohibiting the filing of a new lawsuit in the appeal stage in Iranian and French law

نویسندگان [English]

  • Younes Yousefi gorgi 1
  • Mohammad bagher Ghorbanvand 2
  • Masoud Alborzi verki 3
  • Alireza Navariyan 3

1 PhD Student in Private Law, Faculty of Humanities and Social Sciences, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Humanities and Social Sciences, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran

3 Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Humanities and Social Sciences, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.

چکیده [English]

The appellate court shall hear a case which has been heard by the court of first instance and, in the nature of the case, has been voted on and appealed to. The appeal stage is the time when the higher court is asked to reconsider the lawsuit filed in the initial stage, as a result of which the application of the first court is somewhat revised. Accordingly, because Articles 7 and 357 of the Procedure general and revolutionary courts cod in civil matters require the involvement of third parties who are not present at the initial stage and must be prohibited in principle, this principle is sometimes accompanied by exceptions. These include third-party entry, impleader,  attachment of relief and temporary order. The time to file a counter-claim in the first instance is until the end of the first hearing. Exceptionally, if a third-party entry lawsuit and impleader is filed at the appellate stage, or the new claim is legally heard, the defendant can be sued in the counter-claim. Article 362 of the Code of Civil Procedure of Iran and Articles 563 and 566 of the Code of Civil Procedure of France, ignoring the principle of two-stage proceedings, have prescribed some examples of new claims in the appeal stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : New lawsuit
  • Change in the cause of the lawsuit
  • Ancillary action
  • Impleader
  • Third-party entry