نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

انتخاب شیوه حل و فصل اختلاف و نحوه اجرای آن، یکی از چالش‌های پیش‌روی بازرگانان در زمان اجرای قراردادهای تجاری بین‌المللی است. چه، به طور معمول و در بادی امر، بین‌المللی بودن یک قرارداد، ایجاد صلاحیت موازی، وقوع پدیده تعارض دادگاه‌ها و در نهایت، صدور احکام متعارض و دشواری اجرای احکام خارجی را در پی دارد. موافقت‌نامه رجوع به داوری تا اندازه‌ای از این نگرانی‌ها کاسته است؛ هرچند این شیوه نیز ایرادات مختص به خود را دارد. یکی از راهکارهای بازرگانان برای پیش‌گیری از این وضعیت، افزودن شرط انتخاب دادگاه صالح به قرارداد است. منتها، آیا چنین شرطی در سطح بین‌المللی از جنبه حقوقی اعتبار دارد؟ چه، صلاحیت دادگاه منتخب و اجرای حکم آن وابسته به اعتبار چنین توافقی است. در صورت مثبت بودن پاسخ، مصداق عینی آن کدام منبع یا منابع بین‌المللی است؟ این منابع چه شرایطی را برای تحقق چنین توافقی در نظر می‌گیرند؟ واقعیت آن است که به دنبال رواج این شرط در قراردادهای تجاری بین‌المللی، جامعه حقوقی نیز بر آن شده است تا این عرف تجاری را در قالب عهدنامه‌های بین‌المللی مدون سازد. منتها، این منابع متعدد و پراکنده بوده و به همین جهت، گاه، ناشناخته مانده است. افزون بر این، تعدد منابع، به خودی خود، تعارض میان آنها را نیز در پی خواهد داشت. بر این اساس، در مقاله حاضر، پس از تبیین مبانی شرط انتخاب دادگاه صالح، به معرفی و ارزیابی دقیق منابع بین‌المللی ناظر بر آن و در نهایت، راهکارهای رفع تعارض میان این منابع اشاره شده است. نگارش این تحقیق بر مبنای منابع کتابخانه‌ای و به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Situation of Choice of Court Agreement in International Commercial Contracts

نویسندگان [English]

  • Farhad Iranpour 1
  • Sayyed Hossein Asadi 2

1 Associate Professor, faculty of law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Ph.D. Student in Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Choosing a method of resolving disputes and how to implement it is one of the challenges for Businesses in advancing international Commercial Contracts. Because, usually, the international nature of a contract creates parallel proceeding, the occurrence of the phenomenon of conflict of jurisdictions, and ultimately, the issuance of conflicting judgments and the difficulty of enforcing foreign judgments. The arbitration agreement has alleviated some of these concerns; that method also has, however, its drawbacks. One of the solutions for traders to prevent this situation is to specify the choice of court clause in the contract. However, is such a term legally valid at the global level? If so, in which international source or sources are the objective examples given? What conditions do these sources consider for such an agreement to be reached? As The competence of the chosen court and the enforcement of its judgment depend on the validity of such an agreement. The fact is that following the prevalence of this clause in International Commercial Contracts, the legal society has also decided to codify this custom in the form of international conventions. However, these sources are numerous and scattered and therefore, sometimes, remain unknown. Also, the multiplicity of resources, in itself, will lead to conflict among them. Accordingly, in the present article, after explaining the basics of the jurisdiction agreement, the accurate introduction and evaluation of the international sources overseeing it, and, finally, the solutions to resolve the conflict among these sources are mentioned. This research is based on library sources and the descriptive-analytical method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • jurisdiction clause
  • Exclusive Jurisdiction
  • Hague Convention
  • Transport Law
  • Party Autonomy
  • Overriding Rules
  • Conflict of Instruments