نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.

3 استاد همکار علمی جامعه المصطفی ص العالمیه، قم، ایران.

چکیده

مرحله کشف جرم از مهم‌ترین مراحل فرآیند دادرسی کیفری است که در مواردی از جمله جرائم جنسی به عنف، مستلزم تجسس در حریم خصوصی افراد است و از این رو محل تعارض حقوق فردی و اجتماعی است. اصل اولی در فقه امامیه و به تبع آن حقوق کیفری ایران، رعایت حداکثری حریم خصوصی است که مستلزم عدم جواز تجسس و از این رو کشف جرم است. نقض این اصل نیازمند دلیل می‌باشد. این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، جواز تجسس در حریم خصوصی در جرائم منافی عفت به عنف را مورد واکاوی قرار داده است. یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که ادله قرآنی و روایی ناهیِ از تجسس، از مواردی که حق یا موضوع مهم‌تری مانند حفظِ حیاتِ شخصی بیگناه یا لزوم پیشگیری از شیوع بیشتر فحشا یا فریادرسی از بزه‌دیده‌ای کاملا بیگناه و احقاق حقوق او در میان ‌باشد، انصراف دارد و از این رو تجسس با توجه به ضرورت کمک به مظلوم و مقابله با اشاعه فحشا لازم است؛ امری که از نظر قانون‌گذار نیز تا حدی نادیده نمانده و در دو ماده 241 ق.م.ا و 102 آ.د.ک در جرائمی که به عنف باشد، تحقیق و تجسس توسط مقام قضایی را در محدودهِ شکایت مجاز دانسته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A FEASIBILITY STUDY ON PERMITTING INVADING INDIVIDUAL PRIVACY TO DETECT CRIME IN SEXUAL CRIMES FROM THE PERSPECTIVE OF QURANIC AND NARRATIVE EVIDENCE AND THE VALIDITY OF PROHIBITING THE VIOLATION OF PRIVACY FROM THE PERSPECTIVE OF IRANIAN CRIMINAL LAW

نویسندگان [English]

  • Adel Sarikhani 1
  • Mohammad Ali Hajideh Abadi 2
  • Ali Qobadian 3

1 Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran.

2 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran.

3 Professor, Scientific Associate of Al-Mustafa Society, International. Qom, Iran.

چکیده [English]

The crime detection stage is considered as one of the most significant stages of the criminal proceedings. In cases which are related to sexual offenses such as rape and require violating individual privacy ,therefore is a place of conflict between individual and social rights. The first principle in Imamiyeh jurisprudence and, consequently, the criminal law of Iran, is the maximum observance of individual privacy, which requires the impermissibility of invading one’s privacy and failing to detect a crime. Violation of this principle requires a reason. This article, in a descriptive-analytical method and through using library resources, aims to explore the impermissibility of invading individual privacy in sexual crimes. The findings of the study indicate that there is no Quranic or narrative evidence for such cases which prohibits invading individual privacy when there are more important issues, such as the preservation of an innocent person's personal life or the need to prevent further prostitution or extortion of a completely innocent victim and the realization of his or her rights. Hence, such investigations are necessary due to the need to help the oppressed and to counter the spread of prostitution; This matter has not been neglected to some extent by legislators, and in two articles of  241 Q.M.K and 102 D.K, the investigation is permitted by the judicial authority within the scope of the complaint in cases of sexual assault.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crime detection
  • the violation of individual privacy
  • sexual crimes
  • covering crime
  • invasion of privacy