نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

تحقق رابطه حقوقی میان اشخاص اعم از اینکه در قالب قرارداد یا خارج از آن باشد، امری گریز ناپذیر است. این روابط حقوقی گاه در قالب دین و طلب بروز می‌کند. ممکن است شخص دائن  جهت تضمین و تسهیل وصول مطالبات خود تضامینی را از شخص مدیون اخذ کرده باشد تا در صورت ناممکن شدن وصول طلب خود به طور مستقیم از شخص مدیون، از تضامین مذکور بهره‌مند شود. با این حال پس از ایجاد توثیق، ممکن است دین پایه، موضوع عقودی قرار گیرد که می‌توان از آن‌ها تحت عنوان عقد وثیقه‌ای ناقل ذمه نام برد. راجع به اینکه انعقاد این دسته از عقود چه تأثیری بر تضامین دین پایه دارد، تردیدهایی مطرح شده است. برخی بر این نظر هستند که پس از انعقاد عقود وثیقه‌ای ناقل ذمه، تضامین پیشین تعلق گرفته به دین پایه ساقط می‌شود؛ اما برخی دیگر قائل بر بقای تضامین مذکور بوده و معتقدند که تضامین پیشین دین پایه نیز علی‌رغم جابه‌جایی ذمه، در صورت لزوم قابل بهره‌برداری هستند. برای هر یک از دیدگاه‌های مذکور می‌توان به دلایلی تمسک جست. به طور کلی به نظر می‌رسد دیدگاه دوم از قوت بیشتری برخوردار است. در این نوشتار سعی نگارنده بر این بوده است که ادله هر یک از دیدگاه‌های فوق را با دید تحلیلی مورد مداقه و بررسی قرار دهد تا دیدگاه صحیح تبیین گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Transition collateral contracts on securities of debt

نویسندگان [English]

  • Javad Piri 1
  • GholamAli Seifizeynab 2
  • Faeze Kavousi 3

1 PhD Student in Private Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

3 Undergraduate student, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The establish of a legal relationship between individuals, whether in the form of a contract or outside it, is inevitable. These legal relationships sometimes appear in the context of debt and claim. In order to guarantee and facilitate the collection of claims, Creditor may have received a security from a debtor in order to take advantage of those securities, in case of impossibility of collection of debts from debtor directly. However, sometimes, After the creation of collateral, basic debt may be the subject of a contract that can be named as a transition collateral contract. There are doubts about how the formation of these types of contracts have an effect on the securities of basic debt. Some believe that after concluding of transition collateral contracts, preceding securities of basic debt will be collapsed; However, others believe that the preceding securities of basic debt will be remain. For each of these views, there are some reasons. In general, the second view seems to be stronger. In this article, the author has tried to examine the reasons for each of the above views from an analytical point of view in order to explain the correct point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Guarantee
  • Assignment
  • Security
  • Cession of debt
  • Cession of claim
  • Novation