نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیأت علمی گروه حقوق، دانشگاه پیام نور تهران،تهران، ایران

چکیده

بی‌‌تردید برقراری عدالت در جوامع مستلزم دقت و اجرای صحیح قوانین است. پست‌مدرنیسم و منطق فازی تا حد زیادی در مقابل منطق دوارزشی ارسطویی سد محدود و موانع پیش‌روی علوم را می‌شکنند. باتوجه به افزایش آمار محبوسین ضرورت استفاده از علم جرم‌شناسی پست‌مدرن و استفاده از واکنش‌های متناسب و متنوع از سوی قانونگذار در مقابل جرم به عنوان کنشی روانی بر اساس منطق فازی ضروری به نظر می‌رسد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی با بهره‌گیری از روش پیمایشی و طرح پرسشنامه منطبق با قانون مجازات اسلامی همراه با مصاحبه جمع‌آوری شده‌است. با توجه به افزایش آمار زندانیان، با استعانت از منطق فازی و جرم‌شناسی پست‌مدرن، تأثیر این دو بر اعمال کیفر حبس مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که با ایجاد یک سیستم فازی و بررسی های جرم‌شناسانه پست‌مدرن در مورد موقعیت و وضعیت مجرم در حین ارتکاب جرم، قضات می‌توانند با در نظر گرفتن شرایط پیش‌بینی شده در قانون، به جای صدور احکام حبس، احکام جایگزین آن را در قبال مجرم صادر کنند تا هم با کاهش میزان ورودی زندانیان مواجه شویم و هم افراد را در معرض قرار گرفتن آسیب‌های جدید دور نگه‌داشت. به نظر با تکیه بر رأفت و فقه اسلامی و ایجاد سیستم فازی در قوه قضاییه و نگاه پست‌مدرنیته به جرم به سمت عدالت قضایی دقیق‌تر و کاهش نرخ زندانیان پیش خواهیم رفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Fuzzy Logic on Punishment of imprisonment with a Look at Postmodern Criminology (By field study and questions from judges)

نویسنده [English]

  • Amir Ahmadi

Assistant Professor, Department of law, Payame noor University,Tehran Iran,

چکیده [English]

Undoubtedly, justice in societies requires precision and proper implementation of laws. Postmodernism and fuzzy logic largely removes the barrier to Aristotelian dualism and the obstacles to the advancement of science. Given the increasing numbers of inmates, the necessity of using postmodern criminology and the use of appropriate and varied responses by legislators to crime seems to be a psychological action based on fuzzy logic. The present study is a descriptive study using survey method and questionnaire in accordance with Islamic Penal Code. Given the increasing number of prisoners, using the fuzzy logic and postmodern criminology, the effect of the two on imprisonment was investigated. The findings of this study show that by establishing a fuzzy system and postmodern forensic investigations of the offender's position and status while committing the crime, judges can issue alternative sentences of imprisonment in light of the conditions provided by law. Thus, both the inflow of prisoners is reduced and the exposure of new damage can be kept away. It would appear that we will move to a more rigorous approach to judicial justice by relying on Islamic jurisprudence and the creation of a fuzzy system in the judiciary and a postmodern view of crime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy logic
  • imprisonment
  • postmodernism
  • judicial power (judicature)
  • Criminology