نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی (ره)، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف از انجام این پژوهش تحلیلی بر جایگاه اخلاق حسنه در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران است، بنابراین مساله تحقیق حاضر این است که اخلاق حسنه در فقه امامیه و نظام حقوق ایران دارای چه جایگاهی می باشد؛ براساس یافته های پژوهش حاضر که به صورت تحلیلی و توصیفی صورت پذیرفته است نتایجی حاصل شد که، اخلاق حسنه  اخلاق مبنی بر فطرت و ضابطه ای، برای تحدید اراده افراد برای حفاظت از مصالح اجتماعی می باشد وآن را باید منبع قاعدة حقوقی و گزاره های حقوقی دانست تا علاوه بر نقش صرفا سلبی، کارکرد ایجابی نیز داشته باشد و این منبع، همانند سایر منابع، متأثر از مبنای اعتبار قواعد در نظام حقوقی است. جرایم ارتکابی علیه اخلاق حسنه به صورت پراکنده در ابواب فقهی و قوانین ایران مورد اشاره قرار گرفته است، این جرایم گاهی به صورت فردی ارتکاب می‎یابندکه رویکرد اسلام به آنها پرده پوشی و اغماض برای جلوگیری از اشاعه فحشاء در جامعه اسلامی است ، اما هنگامی که این این جرایم به صورت سازمان یافته ارتکاب یابند، بحث اغماض و پرده پوشی کنار رفته و برخورد جدی در دستور کار قرار می‎گیرد، بخصوص اینکه این عمل با قصد اخلال در نظام اسلامی یا براندازی آن،‌ انجام گیرد که در این صورت مشمول عناوین همچون افساد فی‎الارض‎‎ خواهد شد. همچنین برای ابطال قراردادهای مخالف اخلاق حسنه لازم نیست که نص خاص قانونی وجود داشته باشد، بلکه کافی است که قاضی، قرارداد را مخالف اخلاق حسنه تشخیص داده و باطل اعلام کند، هر چند قانون در آن مورد ساکت باشد. این مقاله به تحلیل جایگاه اخلاق حسنه در فقه امامیه و حقوق ایران می‎‎پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Position of Good Ethics in Imami Jurisprudence and the Iranian Legal System

نویسندگان [English]

  • Mahdiyeh Hajaliakbar 1
  • Ebrahim Yaghouti 2

1 PhD Student in Jurisprudence and Fundamentals of Law and Thought of Imam Khomeini, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Islamic Jurisprudence and Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study is to analyze the position of good morals in Imami jurisprudence and the Iranian legal system, so the issue of the present study is what is the place of good morals in Imami jurisprudence and the Iranian legal system; Based on the findings of the present study, which has been done analytically and descriptively, the results were obtained that good morality, based on nature and norm, is to limit the will of individuals to protect social interests and it should be the source of legal rule and legal propositions. He knew that in addition to a purely negative role, it also has a positive function and this source, like other sources, is affected by the basis of validity of rules in the legal system. Crimes against good morals are widely mentioned in the jurisprudential chapters and laws of Iran. These crimes are sometimes committed individually. If these crimes are committed in an organized manner, the issue of negligence and veiling will be removed and a serious confrontation will be put on the agenda, especially if this act is done with the intention of disrupting the Islamic system or overthrowing it, in which case It will be subject to titles such as corruption on earth. Also, in order to annul contracts that are against good morals, it is not necessary that there is a specific legal text, but it is enough for the judge to recognize the contract as against good morals and declare it invalid, even if the law is silent about it. This article analyzes the position of good morals in Imami jurisprudence and Iranian law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good ethics
  • Imami jurisprudence
  • Iranian law
  • contracts