نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 استادیار حقوق خصوصی گروه کسب و کار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی، تهران، ایران.

10.22034/thdad.2022.533276.1846

چکیده

امروزه با تصویب دستورالعمل کپی رایت مصوب سال 2004 و معاهده لیسبون مصوب سال 2009 و اعطای صلاحیت سیاستگذاری به دیوان دادگستری اروپا و دادگاه‌های حقوق بشر اروپا، حمایت مطلق از کپی رایت صاحبان آثار در اتحادیه اروپا تعدیل شده است. این مقررات، در موارد تزاحم حق مؤلف صاحب اثر با حقوق اساسی افراد، رعایت حقوق اساسی مردم را مقدم دانسته و در نتیجه حق مؤلف را در این گونه موارد قابل اجرا نمی‌داند. در ایران به جهت عدم وجود سیاستگذاری تقنینی، رویکرد این نظام بر حمایت مطلق از حق مالکانه صاحب اثر می‌باشد. این امر واجد اثرات منفی از جمله ایجاد انحصار و جلوگیری از توسعه علم و فناوری می‌باشد که ضرورت تعدیل مقررات نظام حقوقی ایران را تقویت می‌کند. برای دستیابی به اهداف بیان شده، پژوهش حاضر در پنج گفتار ابتدا وضعیت نظام حقوقی اتحادیه اروپا، رویکرد دیوان دادگستری و دادگاه اروپائی حقوق بشر و گستره صلاحیت این مراجع در امکان سنجی نقض حقوق معنوی صاحب اثر را تشریح نموده و پس از آن به تحلیل این پدیده در مقررات حاکم بر نظام حقوقی ایران می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the conflict between copyright and the fundamental rights of the people (By comparative study of the legal system of Iran and the European Union)

نویسندگان [English]

  • Sayyed MahdiReza Kazemi 1
  • Hosein Sadeghi 2
  • Mahdi Naser 3

1 PhD Student in Criminal Law and Criminology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.

2 Assistant Processor of private law, University of tehran, Tehran, Iran.

3 PhD Student in private Law, university of judicial sciences,Tehran, Iran.

چکیده [English]

Today, with the adoption of the Copyright Directive of 2004 and the Lisbon Treaty of 2009 and the granting of policy jurisdiction to the European Court of Justice and the European Court of Human Rights, absolute protection of copyright in works in the European Union has been modified. Specifically, These provisions, in cases of conflict between the copyright of the owner of the work and the fundamental rights of individuals, prioritize the observance of the fundamental rights of the people and, as a result, do not consider copyright applicable in such cases. However, in Iran, due to the lack of legislative policy, the approach of this system has an effect on the absolute protection of property rights. This has negative effects such as creating a monopoly and preventing the development of science and technology, which reinforces the need to amend the regulations of the Iranian legal system. To achieve the stated goals, the present study in five speeches first describes the status of the EU legal system, the approach of the Court of Justice and the European Court of Human Rights and the scope of jurisdiction of these authorities in assessing the possibility of copyright infringement. Phenomenon deals with the rules governing the Iranian legal system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constitutional Rights
  • Copyright Supreme Court of Justice
  • European Court of Human Rights
  • European Union Legal System