نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی ، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق ، الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد، گروه حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشکده حقوق ، دانشگاه شهید بهشتی تهران ، ایران.

3 استاد، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی تهران ، ایران.

10.22034/thdad.2022.533930.1859

چکیده

پیش فرض مقاله حاضر این است که، نظریه اخلاق فضیلت به‎عنوان یک نظریه اخلاق هنجاری و نظریه‌ایی که بیشترین قرابت را با اخلاق دینی دارد، می‌تواند معیاری برای جرم‎انگاری باشد. احیای نظریه اخلاق فضیلت‌محور در نیمه دوم قرن بیستم تحول جدیدی را در عرصه فلسفه اخلاق جدید رقم زد. این نظریه می‌تواند به‎عنوان نظریه عقلانی معیاری معتبر و کارآمد را برای یک جرم‎انگاری موجه به ارمغان آورد. از این رو، نوشتار حاضر دقیقا به این بحث می‌پردازد که جرم‎انگاری بعضی از رذایل اخلاقی موجب می‌شود تا حق خود مختاری شهروندان نقض گردد، از این دید، جرم انگاری این رفتارها موجه نخواهد بود. زیرا نقض حق خودمختاری، یک دلیل غیراخلاقی، برعلیه جرم انگاری است. از دیگر سو، از دیدگاه نظریه فضیلت نتیجه‌گرا و غیرنتیجه‌گرا، صرف وجود یک رذیلت اخلاقی شرط کافی برای جرم انگاری نیست. به همین دلیل، اگر یک رفتار در ذیل فهرستی از رذایل قرار بگیرد، آنگاه دلیل خوبی برای جرم آنگاری آن رفتار نخواهیم داشت. بنابراین، چالش اصلی این است که نخست: رفتار مبتنی بر رذیلت چیست و دوم آنکه رذیلتی که کاندید جرم انگاری است متضمن نقض حق خودمختاری شهروندان هست یا خیر.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Challenges of justifying virtue-oriented criminalization

نویسندگان [English]

  • Kamran Mahmoudiyan 1
  • MohammadAli Ardebili 2
  • Mohammad Ashouri 3
  • Nasrin Mehra 4

1 PhD student in criminal law and criminology, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Shahid Beheshti University of Tehran, Iran.

3 Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.

4 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Moral vices, as one of the criteria of moral reproach, involve "purely immoral" behaviors. Therefore, the present paper will examine the challenges of criminalizing these behaviors from the perspective of self-governance theory and the principle of harm. And it argues precisely that the criminalization of certain moral vices violates the right of citizens to self-determination. Therefore, criminalizing these behaviors will not be justified. On the other hand, from the point of view of the theory of virtue, a moral vice is not a sufficient condition for criminalization. Moreover, assuming that the criminalization of a vice is justified on the basis of a reading of the principle of harm, Then, it cannot necessarily be said that the application of criminal law against this behavior is effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral blame
  • vice
  • harm principle
  • Autonomy
  • criminalization