نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارحقوق خصوصی، گروه کسب و کار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی،، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

چکیده

یکی از استفاده‌هایی که می‌توان از رمزارز به عنوان قسمی از پول دیجیتال داشت، استفاده از آن به عنوان وسیله پرداخت است. مهمترین مسأله حقوقی در این رابطه آن است که آیا اطلاعات پرداخت مبتنی بر رمزارز که در قالب ارتباط الکترونیک و داده‌پیام ایجاد، انتقال و حفظ می‌شود، می‌تواند به عنوان یک سند معتبر در نظرگرفته شود؟ مادامی که سندیت این اطلاعات اثبات نشود پرداخت‌کننده رمزارز نیز نمی‌تواند به استناد عمل خود در مقابل دریافت‌کننده بری‌الذمه تلقی شود.
پژوهش حاضر، از نوع بنیادی و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد.
با بررسی ارکان حقوقی سند و جریان آن در اسناد الکترونیک و نهایتاً تطبیق آن با اطلاعات پرداخت مبتنی بر رمزارز می-توان دریافت که اطلاعات این پرداخت به واسطه وجود سیستم اطلاعاتی مطمئن‌، بهره‌گیری از امضای دیجیتال، الگوریتم رمزنگاری نامتقارن و هش رمزگذاری‌شده هم در مرحله ایجاد و هم در زمان ثبت اطلاعات اولاً یک سند الکترونیک محسوب می‌شود؛ ثانیاً سندی معتبر و قابل ارائه در محاکم جهت اثبات پرداخت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The legal validity of data containing payment information based on cryptocurrency

نویسندگان [English]

 • Hossein Sadeghi 1
 • Fatemeh Nouri 2
 • Mahdi Naser 3

1 Assistant Professor of Private Law, Department of Business, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 PhD in private law, Faculty of Law, , University of Judicial Sciences, and Administrative Services, Tehran, Iran.

3 PhD student of private law, Faculty of Law,, , University of Judicial Sciences, and Administrative Services, Tehran, Iran.

چکیده [English]

One of the uses that can be from cryptocurrency as a type of digital money is to use it as a means of payment. The most important legal issue in this regard is whether payment information based on cryptocurrency that is transferred and maintained in the form of electronic communication and data message, can be considered as a valid document? As long as the document of this information is not proven, the cryptocurrency payer cannot be considered clear from obligation in front of the recipient.
The present study is a fundamental type and research method is descriptive-analytic.
By dissection the legal ingredients of the document and its flow in e-documents and finally matching it with payment information based on cryptocurrency, it can be found that the information of this payment by the existence of a secure information system, the use of digital signature, asymmetric encryption algorithm and encrypted hash, In the stage of creation and at the time of registration of information, firstly is considered an electronic document and secondly is a valid document in the courts to prove payment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cryptocurrency
 • Data
 • Electronic Document
 • legal validity
 1. آلان داویدسون، رسانه های اجتماعی و حقوق تجارت الکترونیک، مترجمان: حسین صادقی، فاطمه نوری و مهدی ناصر، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، تهران، 1400.
 2. حبیب زاده، طاهر، حقوق فناوری اطلاعات: ادله الکترونیکی، اسناد الکترونیکی و امضای الکترونیکی(مطالعه تطبیقی)، ج4، چاپ اول، میزان، تهران، زمستان 1396.
 3. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج 3، چاپ پانزدهم، انتشارات دراک، تهران، 1388.
 4. صادقی نشاط، امیر، اعتبارسنجی اسناد الکترونیک، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال سوم، شماره هشتم، پاییز 1393
 5. عباسی، جواد، بلاکچین: آشنایی با مفاهیم بنیادی، چاپ اول، موسسه کتاب مهربان نشر، تهران، 1397.
 6. عبداللهی، محبوبه؛ شهبازی نیا، مرتضی، سیستم اطلاعاتی مطمئن در قانون تجارت الکترونیکی، نشریه پژوهشهای حقوقی، شماره 16، پاییز و زمستان1388، صص 123 الی 131.
 7. ماکاتو یانو، کریس دای، کنیچی ماسودا و یوشیو کیشیموتو، بلاکچین و رمز ارزها، مترجمان: حسین صادقی، حامد رسولخانی، مهدی ناصر و خانم زهرا خاتونی، انتشارات حقوق یار، تهران، 1400
 8. فیضی چکاب، غلام­نبی، اعتبار حقوقی دلیل و امضای الکترونیکی(مرور اجمالی برخی منابع ملی و بین المللی)،ویژه نامه هفته پژوهش، سال دوازدهم، شماره 30، پاییز 1389، صص 175 الی 204.
 9. کیانا، کیانوش، آشنایی با زنجیره بلوکی(بلاکچین)، چاپ اول، انتشارات ناقوس، تهران، 1398.
 10. گروه مؤلفین نبض دانش، شناخت مفاهیم، شیوه سرمایه گذاری و کسب درآمد از ارزهای دیجیتال، چاپ اول، انتشارات نبض دانش، تهران ، 1398.