نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد تهران مرکز

2 استاد حقوق عمومی، دانشگاه تهران

10.22034/thdad.2023.531036.1806

چکیده

چکیده

در نظام مبتنی بر قانون گذاری شایسته، علاوه بر وضع قوانینی که باید تمامی شرایط و صفات یک قانون «خوب» و «مطلوب»، مانند: رعایت اصول ماهوی، شکلی و تشریفاتی قانونگذاری را داشته باشد، در بعد تقنینی نیز باید منجر به کاهش تعداد قوانین و ارتقای کار آمدی و کیفیت هنجارها و در نهایت منتج به تحقق حاکمیت قانون گردد. در این پژوهش با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، در پاسخ به نقش و کارکرد تنقیح قوانین ومقررات در تحقق قانونگذاری شایسته به این پاسخ رسیدیم که: کارکرد تنقیح قوانین در دو سطح پسینی(پس از وضع قوانین) و پیشینی(حین وضع قوانین) قابل بررسی است. تنقیح پسینی، تشخیص قانون حاکم و لازم الاجراست، در جایی که تورم قوانین، تعارض چند قانون باهم، پیچیدگی قوانین ‌و... تشخیص قانون حاکم را دشوار می کند. اما تنقیح حین وضع(پیشینی)، ناظر به مراحل تقنین و تدوین و تصویب بوده که؛ آماده سازی فضای نظام حقوقی برای افزایش سطح کیفی قوانین، تقنین براساس نیازهای واقعی، کاهش تورم تقنینی یا قانونگذاری افراطی، عدم نیاز به اصلاح و نسخ مکرر قوانین، تعیین تکلیف قوانین سابق و... از کارکرد های تقنینی تنقیح پیشینی محسوب می گردد که گامی مهم برای تحقق نظامی مبتنی بر قانونگذاری شایسته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Revision of laws, roles and functions in the realization of a proper legislative system

نویسندگان [English]

  • Reza Faramarzi 1
  • Kheirollah Parvin 2
  • Amin Pasha aniri 1

1 Azad University of Tehran Center

2 Tehran university, Faculty of Law and Political Science

چکیده [English]

Proper legislation, in addition to enacting laws that must have all the conditions and characteristics of a good law, such as: observance of the essential, formal and ceremonial principles of legislation, in the legislative dimension should also reduce the number of laws and improve the efficiency and quality of norms and Ultimately lead to the realization of the rule of law. In this study, using library studies and adopting a descriptive analytical approach, in response to the role and function of revision in the implementation of appropriate legislation, we came to the answer that: the function of revision of laws at two levels, posterior (after legislation) and a priori (during Legislation) can be reviewed. Subsequent revision is the recognition of the applicable law, where the inflation of the laws, the conflict of several laws, the complexity of the laws, etc. make it difficult to recognize the ruling law. But the revision during the situation was related to the legislative stages that; Preparing the legal system environment to increase the quality of laws, legislation based on real needs, reducing legislative inflation or extremist legislation, no need to amend and repeal laws, assigning former laws, etc. are some of its legislative functions to achieve appropriate legislation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revision of laws
  • revision of status
  • proper legislation
  • legislative inflation
  • coherence of laws