نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، حقوق کیفری و جرم شناسی، پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، کیش، ایران

10.22034/thdad.2023.540222.1977

چکیده

بی تردید رسیدگی به پرونده های قضایی در محاکم و دادرسی های قضایی و پاسخگویی متناسب در کمترین زمان ممکن و عادلانه، اقتضای اجرای عدالت در مدلهای مختلف سیاست جنایی است. سنجش دادرسی عادلانه، با توجه به سرعت در امر رسیدگی، متعارف بودن زمان روند دادرسی کیفری و رعایت اصول و قواعد دادرسی میسر خواهد بود. نویسندگان حقوقی غالبا سیاست جنایی را در قبال مقولات کیفری با رویکرد تعاریف بزه و انحراف مورد تحلیل قرار داده اند و اصولا تبیین قانون دادرسی کیفری به عنوان ابزار تضمین کننده قوانین ماهوی کمتر مورد توجه قرار گرفته و تصویب قانون جدید آئین دادرسی کیفری ضرورت توجه به این مهم را در سیاست تقنینی و قضایی بیشتر ملموس می سازد. از سوی دیگر صرف داده های تئوری در سیاست جنایی بدون توجه به واقعیات اجتماعی و پاسخهای جامعوی و دولتی در قبال مقوله کیفری مکفی نبوده و پرداختن به مسایل مهم عملی خصوصا در دستگاه های مجری عدالت امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. از جمله مهمترین موضوعات در سیستم قضایی فعلی رعایت مهلت معقول و جلوگیری از اطاله دادرسی جهت تحقق یک دادرسی منصفانه و عادلانه و نیز نیل به اهداف قانونگذار از تدوین قوانین جرم انگار و کیفرگذار می باشد که دراین نوشتار به تبیین مراتب ذکر شده و تعارضات قولی و فعلی در این باره خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The place of the speed principle in Iran's criminal policy

نویسندگان [English]

  • Mehdi Zakavi 1
  • Hadi Mostafavi 2

1 Assistant Professor, of the Law Department of Payam Noor University< Tehran,, Iran

2 PhD Student,, Crimina Law and Criminology< Kish International Campus of Tehran University, Iran

چکیده [English]

Abstract
Undoubtedly, the handling of court cases in the courts and administrative procedures and proportionate responses in the shortest possible time. In a fair manner is the requirement for administration of justice in various criminal policy models. Analyzing fairness of a trial will become possible by taking into account the speed at which proceedings are conducted, conventional process of the criminal proceedings and following of the rules and principles of a proceeding. Legal writers have often analyzed the criminal policy vis-à-vis criminal matters with the approach of defining crime and obliquity, and generally, the analysis of the Criminal Procedure Law as a means of ensuring substantive laws is less considered, and the adoption of the new Criminal Procedure Law makes the analysis of this in legislative and judicial policy seem necessary.
On the other hand, mere theoretical data in criminal policy, without regard to social realities, and public and governmental responses to the criminal matter, is not sufficiently addressed, and it is inevitable that addressing important practical issues, especially in the judicial system, is inevitable. One of the most important issues in the current judicial system is to observe a reasonable period of time and to avoid prosecution for a just and fair trial, as well as to achieve the goals of the legislator for the formulation of criminal laws, which are described in this paper, and the pending and current conflicts will be analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Principle of speed
  • Legislative Policy
  • Judicial policy
  • Innovations of Criminal Procedure
  • Prolongation of Trial