نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، گروه حقوق، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران..

2 استادیار، گروه حقوق ، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران..

3 استادیار، گروه روابط بین الملل، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

10.22034/thdad.2023.544102.2045

چکیده

بعد از تأسیس «دیوان بین المللی کیفری» شخصی بنام «احمد الفقی المهدی» برای اولین بار در طول تاریخ دادرسی های دیوان های بین المللی کیفری، به جرم جنایت جنگی علیه میراث فرهنگی در این مرجع مورد محاکمه قرار گرفت. به نظر، دادگاه در محاکمه‌ی وی از روندی پیروی کرده است که متأثر از حقوق بشر بوده است. این اثرپذیری از حقوق بشر در سایر دیوان های بین المللی کیفری مانند «دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق» نیز قابل مشاهده است. می توان گفت، از عوامل تأثیر گذار بر دادگاه های بین المللی کیفری تغییر در «مفهوم میراث فرهنگی» و اهمیت یافتن میراث فرهنگی در افکار جامعه بین المللی به لحاظ حقوق بشری بوده است. به همین منظور این مقاله سعی داشته است با روش توصیفی و تحلیلی به تبیین رویه های اتخاذ شده در دادگاه های بین المللی کیفری از منظر حقوق بشری بپردازد. در پاسخ به پرسش راجع به برقراری ارتباط دادگاه های بین المللی کیفری با میراث فرهنگی از منظر حقوق بشر، این نتیجه به دست می آید که دادگاه‌های بین المللی کیفری در برقراری ارتباط با میراث فرهنگی، از حقوق بشر تأثیر پذیرفته است. در این تحقیق تغییر در مفهوم میراث فرهنگی، رویه‌ی دادگاه های بین المللی کیفری و رویکرد جامعه بین المللی در مورد میراث مشترک فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Practice of International Criminal Courts in Approaching Cultural Heritage from a Human Rights Perspective

نویسندگان [English]

  • Bagher Beidaghi 1
  • Peyman Bolouri 2
  • Malek Zolghader 3

1 Doctoral student of Public International Law, Department of Law, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran

2 Assistant Prof., Department of Law, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.

3 Assistant Prof, Department of International Relations, Zanjan Branch, islamic azad university,zanjan, iran.

چکیده [English]

Since the International Criminal Court was established, Ahmad al-Faqi al-Mahdi was the first person prosecuted by the Court for crimes against cultural heritage. In his trial, the Court appears to have followed a practice influenced by human rights. Such human rights influence can also be observed in other international criminal courts, such as International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY). One can argue that the change in the notion of cultural heritage and the increasing salience of cultural heritage in international public opinion from a human rights perspective count among the factors affecting the international criminal courts. Against this backdrop, the present article draws on a descriptive and analytical methodology to explain the practices adopted by the international criminal courts from a human rights perspective. It answers how international criminal courts approach cultural heritage by suggesting that human rights influence the international criminal courts in their approach to cultural heritage. This research discusses the shift in the notion of cultural heritage, the practice of international criminal courts, and the international community's approach to shared cultural heritage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural heritage
  • international criminal courts
  • shared cultural heritage
  • human rights
  • United Nations Security Council