نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

10.22034/thdad.2023.547387.2092

چکیده

این پژوهش در راستای بررسی مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال آلودگی های و خسارتهای زیست محیطی در حقوق ایران و در جهت هم سنجشی با کنوانسیون لوگانو گام بر داشته و نگاهش متمرکز بر جایگاه دادخواه خصوصی در دعاوی محیط زیستی است و هدف خود را حمایت از زیان دیدگان در برابر آٍثار خطرناک ناشی از آلودگی و خسارات زیست محیطی و الزام به جبران خسارت در پرتو مسئولیت مدنی محیط زیستی می پندارد. این پژوهش به این پرسش پاسخ می دهد که افراد خصوصی مطابق چارچوب های قانونی آیا می توانند مطالبه گری و دادخواهی محیط زیستی داشته باشند؟ این موضوع از یک سو در حقوق داخلی مطمح نظر واقع گردیده و از سوی دیگر کنوانسیون لوگانو نیز با توجه به ساختار نظام مند خود بعنوان اصول راهنمای جبران خسارت از طریق طرح دعوی ذینفع خصوصی در فصل چهارم خود " اقدام برای جبران خسارت و سایر دعاوی" را مد نظر قرار داده و روند تسهیلگرانه اقدام ذینفع خصوصی در خصوص خسارات محیط زیستی را مهیا می سازد. نگاه ویژه به حق شکایت محیط زیستی توسط دادخواه خصوصی و نگاه حقوق بشری به آن، بسط و توسعه در نیل بسوی تحقق اصل دادخواهی محیط زیستی و همچنین رویکرد صلاحیت مرجع قضایی و تامین خسارات محیط زیستی از جمله یافته های این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of the private plaintiff in claiming environmental damages in the light of civil liability with a view to the 1993 Lugano Convention

نویسندگان [English]

  • Rohollah Karimi 1
  • Abbas Pahlavanzadeh 2
  • Hossein Jalali 3

1 PhD Student, Department of Private Law, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj,, Iran

2 Assistant Professor, Department of Private Law, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

3 Assistant Professor, Department of Private Law, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

چکیده [English]

This study is aimed at examining the civil liability of natural and legal persons for environmental pollution and damages in Iranian law and in line with the Lugano Convention. Considers the victims of the dangerous effects of pollution and environmental damage and the obligation to compensate in the light of environmental civil liability. This research answers the question of whether private individuals can have environmental claims and lawsuits according to the legal framework. On the one hand, this issue is considered in domestic law, and on the other hand, the Lugano Convention, due to its systematic structure as the guiding principles of compensation through private litigation in its fourth chapter, "Action for Compensation and Other Claims." Considers and facilitates the process of action by private stakeholders regarding environmental damage. Among the findings of this study is a special view on the right to environmental complaint by a private plaintiff and a human rights view on it, expansion and development in achieving the realization of the principle of environmental litigation and also the approach of jurisdiction and environmental damage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • civil liability
  • Lugano convention
  • environmental damages
  • litigation
  • natural person