تاملی بر جرم انگاری گرایش جنسی به مُردگان در فقه و حقوق
تاملی بر جرم انگاری گرایش جنسی به مُردگان در فقه و حقوق

کورش عظیمی؛ حسن شاه ملک پور؛ مرضیه عفتی دیوشلی

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، ، صفحه 279-305

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.551729.2144

چکیده
  مُرده بارگی یا نکروفیلیا یک اختلال و رفتارِ غیرمتعارف جنسی است که در آن ارضای میل جنسی در تماس با مردگان حاصل می شود. این چنین رفتاری از منظر روانشناسان نوعی اختلال جنسی شدید روانی به شمار می آید و چنین ...  بیشتر