تحلیل محتوای رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه گابچیکوو ناگیماروس
تحلیل محتوای رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه گابچیکوو ناگیماروس

وحید بذّار

دوره 3، شماره 18 ، خرداد 1396، ، صفحه 183-208

چکیده
  در رسیدگی به اختلاف ناشی از پروژه‌ی گابچیکوو ناگیماروس میان دو کشور چکسلواکی و مجارستان، دیوان بین‌المللی برای نخستین بار از قرار معاینه‌ی محل استفاده نمود. پرسش مطرح در خصوص رأی ماهوی دیوان، مربوط ...  بیشتر